ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 60 (1414) z dnia 27.07.2017

Jak długo może trwać kontrola celno-skarbowa?

Urząd celno-skarbowy ma teoretycznie kwartał na sprawdzenie rozliczeń podatkowych podatnika. Weryfikacja może być jednak prowadzona miesiącami. Wszystko, co w przypadku zwłoki musi zrobić urząd celno-skarbowy, to zawiadomić podatnika o przyczynie opóźnienia i wyznaczeniu nowego terminu zakończenia sprawy. Podatnik może złożyć najpierw ponaglenie do dyrektora izby administracji skarbowej, a potem skargę do sądu administracyjnego.

Działania kontrolne

Urząd celno-skarbowy ma prawo sprawdzać prawidłowość obliczania i wpłacania podatków. Czas trwania takiej weryfikacji nie podlega rygorystycznym ograniczeniom czasowym.


Datą wszczęcia kontroli celno-skarbowej jest dzień doręczenia kontrolowanemu upoważnienia do jej przeprowadzenia.


Kontrole celno-skarbowe nie muszą być prowadzone u przedsiębiorców z zachowaniem limitów czasowych określonych w ustawie o swobodzie działalność gospodarczej właściwych dla każdej innej kontroli, a wynoszących - w zależności od wielkości firmy - 12, 18, 24 albo 48 dni roboczych w roku kalendarzowym. Wynika to z art. 93 ustawy o KAS. Kontrola celno-skarbowa powinna być zakończona bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej wszczęcia. Stanowi tak art. 63 ust. 1 ustawy o KAS.

Wspomniany 3-miesięczny termin to efektywny czas na załatwienie sprawy. Nie uwzględnia się bowiem: okresów zawieszenia kontroli, terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego na dokonanie określonych czynności oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy podatnika lub z przyczyn niezależnych od organu. Kontrola celno-skarbowa może być ponadto przedłużana, gdy trzeba podjąć wiele inicjatyw dowodowych, sprawdzić kontrahentów podatnika, uzyskać opinię biegłych, ustalić podstawy opodatkowania w drodze oszacowania, podjąć współpracę z innymi instytucjami (w tym z administracjami podatkowymi innych państw) itp. Wszystko, co w przypadku zwłoki musi zrobić urząd celno-skarbowy, to zawiadomić podatnika na piśmie o przyczynie opóźnienia i wyznaczeniu nowego terminu zakończenia sprawy. Dowody zgromadzone po upływie terminu właściwego lub nowego wyznaczonego w razie opóźnienia nie stanowią dowodu w kontroli celno-skarbowej, a także w postępowaniu podatkowym, celnym lub karnym skarbowym.

Postępowanie podatkowe

Czynności kontrolne mogą stanowić tylko pierwszy etap weryfikacji rozliczeń. Istnieje bowiem możliwość przekształcenia kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe.

Po zakończeniu czynności kontrolnych dokonywanych w czasie kontroli celno-skarbowej prowadzonej w zakresie prawa podatkowego sporządzany jest wynik kontroli zawierający informację o stwierdzonych nieprawidłowościach lub ich braku. Podatnik nie może zgłosić do niego swoich zastrzeżeń i wyjaśnień. Ma jedynie prawo - w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania - złożyć korekty deklaracji objętych weryfikacją. Jeżeli pomimo stwierdzonych nieprawidłowości korekta nie zostanie w tym terminie przedłożona albo organ jej nie uwzględni, kontrola celno-skarbowa przekształca się w postępowanie podatkowe.

To postępowanie podatkowe prowadzone jest przez urząd celno-skarbowy (który sporządził wynik kontroli) na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej. Mówi o tym art. 94 ust. 2 ustawy o KAS. Postępowanie podatkowe powinno więc zasadniczo zakończyć się w ciągu miesiąca. Dłużej mogą być wyjaśniane sprawy szczególnie skomplikowane. Na ich załatwienie są 2 miesiące. Postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne. Od decyzji urzędu celno-skarbowego można się odwołać, z tym że sprawę odwoławczą prowadzi ten sam organ, który wydał zakwestionowane rozstrzygnięcie. Odwołanie powinno być rozpatrzone w ciągu 2 miesięcy. Na załatwienie sprawy, w której przeprowadzono rozprawę lub podatnik złożył wniosek o jej przeprowadzenie, są 3 miesiące.

Do wspomnianych terminów nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania, ustawowych terminów dla dokonania określonych czynności oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy podatnika lub z przyczyn niezależnych od urzędu celno-skarbowego. Urząd celno-skarbowy ma obowiązek powiadomić podatnika o każdym przypadku opóźnienia - także wtedy, gdy nie ponosi za nie winy. Musi podać przyczyny zwłoki i wskazać nowy termin załatwienia sprawy.

Ponaglenie i skarga

Podatnik, który ma zastrzeżenia do czasu trwania kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego, może wnieść ponaglenie, a w dalszej kolejności - skargę do sądu administracyjnego.

Ponaglenie przysługuje w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie właściwym lub nowym wyznaczanym w razie opóźnień. Wnosi się je do dyrektora izby administracji skarbowej. Jeżeli uzna on ponaglenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy. Zarządza przy tym wyjaśnienie przyczyn opóźnienia i ustalenie osób za nie odpowiedzialnych. W razie potrzeby podejmuje również środki, które mają zapobiec naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości.

Kolejnym sposobem dyscyplinowania opieszałego urzędu celno-skarbowego jest wniesienie do sądu administracyjnego skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie sprawy. Skargę można złożyć dopiero po skorzystaniu z trybu ponagleniowego. Sąd administracyjny, uwzględniając skargę, zobowiązuje urząd celno-skarbowy do zakończenia sprawy w określonym terminie. Stwierdza jednocześnie, czy doszło do rażącego naruszenia prawa. Uwzględnienie skargi uprawnia (nie obliguje) sąd do wymierzenia urzędowi celno-skarbowemu - z urzędu albo na wniosek podatnika - grzywny w wysokości do dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim ogłaszanego przez GUS. Górna granica grzywny, jaka może być obecnie nałożona, wynosi 40.472.10 zł. Podatnik może natomiast uzyskać rekompensatę finansową. Sąd może przyznać mu od opieszałego urzędu celno-skarbowego sumę pieniężną w wysokości do pięciokrotności wspomnianej pensji - obecnie do 20.236,05 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16.11.2016 r. o KAS (Dz. U. poz. 1947 ze zm.)

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Kontrola podatkowa i celno-skarbowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60