ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa

PRZEPISY PRAWNE

Krajowa Administracja Skarbowa

Ewidencja i identyfikacja podatników i płatników

Ustawa z dnia 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19.07.2021 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.12.2019 r. w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Archiwum:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.12.2018 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19.12.2017 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25.11.2014 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.11.2014 r. w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25.06.2013 r. w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12.03.2014 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31.01.2013 r. w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.12.2011 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.12.2010 r. w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.09.2009 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.12.2008 r. w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14.11.2003 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych

Organy celne

Ordynacja podatkowa

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa

Ustawa z dnia 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

Ustawa z dnia 16.11.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Ustawa z dnia 16.10.2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.01.2024 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.12.2023 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21.06.2023 r. w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17.02.2023 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2.12.2022 r. w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2.12.2022 r. w sprawie wniosku o wydanie interpretacji ogólnej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1.12.2022 r. w sprawie wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7.07.2022 r. w sprawie rodzajów pism niewymagających opatrzenia podpisem lub pieczęcią przez użytkownika e-Urzędu Skarbowego

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.06.2022 r. w sprawie wynagrodzenia płatnika i inkasenta z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.12.2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.12.2019 r. w sprawie wzoru sprawozdania o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego dla celów podatku dochodowego od osób prawnych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.07.2019 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19.09.2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28.06.2017 r. w sprawie Rejestru Zastawów Skarbowych

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15.02.2017 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21.02.2017 r. w sprawie upoważnienia do wydawania postanowień o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków o wydanie interpretacji ogólnych oraz wykonywania niektórych czynności związanych ze złożonymi wnioskami

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.06.2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18.12.2015 r. w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.12.2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.12.2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.12.2002 r. w sprawie informacji podatkowych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.08.2005 r. w sprawie sposobu zabezpieczania, odtwarzania i wykorzystywania dowodów utrwalonych w toku kontroli podatkowej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.08.2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.08.2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględnieniem formy wypisu aktu i sposobu ich przekazywania

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.12.2008 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5.03.2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1.03.2012 r. w sprawie rodzajów spraw, w których jest wyłączony obowiązek prowadzenia metryki sprawy

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.03.2012 r. w sprawie nadania uprawnień organów podatkowych

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28.06.2017 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanego przez organy podatkowe

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9.08.2023 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2024

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9.08.2023 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2024

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3.08.2022 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2023

Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6.08.2021 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2022

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3.08.2022 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2023

Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10.08.2021 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2022

Archiwum:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.11.2022 r. w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.10.2022 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6.07.2022 r. w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6.04.2021 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29.12.2020 r. w sprawie wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28.12.2020 r. w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17.05.2018 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17.02.2017 r. w sprawie wzoru wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek wspólny

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17.02.2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17.02.2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.08.2016 r. w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji, o której mowa w art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21.06.2016 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31.12.2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31.12.2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31.12.2015 r. w sprawie wzoru wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek wspólny

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.12.2015 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania niektórych czynności w zakresie interpretacji indywidualnych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.12.2015 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17.12.2015 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27.10.2016 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.12.2015 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.04.2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11.12.2015 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10.12.2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20.06.2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.04.2015 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.12.2011 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji ogólnej oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.12.2011 r. w sprawie upoważnienia do wydawania postanowień o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosków o wydanie interpretacji ogólnych oraz wykonywania niektórych czynności związanych ze złożonymi wnioskami

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.12.2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2.12.2011 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25.11.2011 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.12.2002 r. w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.12.2008 r. w sprawie wysokości opłaty uiszczanej na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym oraz trybu jej pobierania i sposobu uiszczania

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2.12.2011 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14.12.2011 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15.12.2014 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.12.2011 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.12.2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5.06.2013 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.12.2010 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2.12.2010 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8.04.2009 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4.03.2009 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.12.2008 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.12.2008 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13.08.2020 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2021

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14.08.2020 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2021

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12.08.2019 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2020

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12.08.2019 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2020

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7.08.2018 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2019

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11.08.2017 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.12.2007 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7.08.2018 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2019

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10.08.2017 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12.08.2016 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12.08.2016 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13.08.2015 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13.08.2015 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18.08.2014 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18.08.2014 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.08.2005 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26.08.2013 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26.08.2013 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8.08.2012 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8.08.2012 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2.08.2011 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2.08.2011 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6.08.2010 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6.08.2010 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6.08.2008 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6.08.2008 r. w sprawie wysokości kwot wymienionych w art. 41 § 1 i w art. 112 § 1 pkt 3 ustawy - Ordynacja podatkowa

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21.08.2007 r. w sprawie wysokości kwot wymienionych w art. 41 § 1 i w art. 112 § 1 pkt 3 ustawy - Ordynacja podatkowa

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21.08.2007 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.07.2019 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.12.2015 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego

Postępowanie egzekucyjne

Ustawa z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.03.2024 r. w sprawie wzorów zarządzenia zabezpieczenia

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21.03.2024 r. w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.03.2024 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18.03.2024 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.02.2024 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18.12.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4.12.2020 r. w sprawie danych zawartych w upomnieniu

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.10.2014 r. w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia

Archiwum:

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12.01.2021 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1.12.2020 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18.11.2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.07.2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.08.2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8.08.2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.12.2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17.12.2015 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16.05.2014 r. w sprawie wzoru zarządzenia zabezpieczenia

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16.05.2014 . w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20.05.2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16.05.2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.11.2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12.09.2018 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25.05.2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.07.2020 r. w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20.07.2020 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.07.2020 r. w sprawie wzorów zarządzenia zabezpieczenia

Sądownictwo administracyjne

Ustawa z dnia 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Ustawa z dnia 30.08.2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3.06.2019 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.12.2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.12.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty oraz cofania odroczenia lub rozłożenia na raty nieuiszczonych należności sądowych orzeczonych w postępowaniu przed sądem administracyjnym

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19.08.2015 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy

Archiwum:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.12.2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.12.2003 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępnienia urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy

Organy KAS

Ustawa z dnia 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

Ustawa z dnia 16.11.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6.07.2022 r. w sprawie uwierzytelniania użytkowników na PUESC

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12.08.2021 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28.12.2020 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24.02.2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27.02.2017 r. w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.04.2011 r. w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.04.2017 r. w sprawie dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3.01.2020 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r.

Archiwum:

Ustawa z dnia 21.06.1996 r. o urzędach i izbach skarbowych

Ustawa z dnia 10.07.2015 r. o administracji podatkowej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.11.2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23.09.2003 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zmianie właściwości naczelnika urzędu skarbowego

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24.02.2017 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3.04.2015 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16.02.2015 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10.12.2012 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7.12.2015 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych obowiązującego od dnia 7.12.2015 r.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29.12.2016 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych obowiązującego od dnia 1 stycznia 2017 r.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24.02.2017 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych obowiązującego od dnia 1 marca 2017 r.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20.04.2017 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20.06.2017 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10.05.2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4.05.2017 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia dla funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej do uzyskania dostępu do informacji oraz zakresu, warunków i trybu ich przekazywania

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14.01.2019 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych

Wymiana informacji podatkowych

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.