ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020

Skutki (nie)wniesienia zastrzeżeń do protokołu kontroli

Podatnik, który nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole kontroli podatkowej, nie może domagać się jego zmiany lub sprostowania. Ma prawo wnieść zastrzeżenia lub wyjaśnienia. Niezłożenie ich nie pozbawia jednak prawa do przedstawiania własnych dowodów w pokontrolnym postępowaniu podatkowym.

Uwagi podatnika

Przebieg kontroli podatkowej przeprowadzonej przez urząd skarbowy dokumentowany jest w protokole. Zawiera on m.in. opis dokonanych ustaleń faktycznych, dokumentację dotyczącą przeprowadzonych dowodów, ocenę prawną sprawy.

Podatnik, który nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole, może wnieść zastrzeżenia lub wyjaśnienia. Powinien równocześnie wskazać stosowne wnioski dowodowe. Zastrzeżenia lub wyjaśnienia należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli. Zarzuty mogą dotyczyć błędnego ustalenia stanu faktycznego, nieprzeprowadzenia niezbędnych dowodów, bezzasadnego podważania rzetelności ksiąg podatkowych czy sformułowania zdawkowej oceny prawnej sprawy. Złożenie zastrzeżeń lub wyjaśnień to jedyny tryb kwestionowania protokołu kontroli (pomijając kwestię zgłaszania dowodów w pokontrolnym postępowaniu podatkowym). Podatnik nie może domagać się zmiany, wykreślenia lub usunięcia z niego zapisów, które uważa za błędne.

Kontrolujący mają obowiązek rozpatrzyć zastrzeżenia i zawiadomić kontrolowanego o sposobie ich załatwienia, w tym wskazać te nieuwzględnione. Podają przy tym uzasadnienie faktyczne i prawne swojego stanowiska. Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń do protokołu kontroli podatkowej ma charakter informacyjny. Nie przysługuje na nie odwołanie, zażalenie czy skarga do sądu administracyjnego.

Termin a COVID-19

Podatnicy, wobec których toczą się kontrole podatkowe, nie mogą liczyć na ich odgórne wstrzymanie na czas trwania epidemii COVID-19. Nie biegną natomiast terminy procesowe. To, czy dotyczy to również terminu wniesienia zastrzeżeń do protokołu kontroli podatkowej, nie jest oczywiste.

Termin złożenia zastrzeżeń klasyfikowany jest jako termin procesowy. W przypadkach wskazanych w art. 15zzs ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 bieg terminów procesowych nie rozpoczyna się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a rozpoczętych ulega na ten okres zawieszeniu. Przepis ten mówi jednak o zawieszeniu biegu terminów procesowych w kontrolach podatkowych, czyli w ich toku. Wniesienie zastrzeżeń do protokołu kontroli, ale także ich rozpatrzenie, to natomiast czynności pokontrolne. Kontrola podatkowa kończy się w dniu doręczenia kontrolowanemu protokołu kontroli. Z kolei art. 15zzr ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 stanowi o zawieszeniu terminów przewidzianych w przepisach prawa administracyjnego, np. terminów zawitych, których niedochowanie wiąże się dla strony z ujemnymi skutkami. Chodzi jednak w tym przypadku o terminy materialne, a nie procesowe.

Trzeba ponadto pamiętać o jeszcze jednym aspekcie. Niedotrzymany termin wniesienia zastrzeżeń do protokołu kontroli nie podlega przywróceniu. Takie rozwiązanie jest przewidziane w odniesieniu do terminów procesowych. Stosuje się je na wniosek zainteresowanego w przypadkach uzasadnionych jego ważnym interesem lub interesem publicznym. Art. 292 Ordynacji podatkowej, który wskazuje przepisy mające zastosowanie do kontroli podatkowej, nie odsyła jednak do rozdziału 7 działu IV Ordynacji podatkowej odnoszącego się do przywrócenia niedotrzymanego terminu.

Inicjatywa dowodowa

Uznaje się, że jeżeli podatnik nie złoży w terminie wyjaśnień lub zastrzeżeń do protokołu, to nie kwestionuje ustaleń kontroli podatkowej.

Taka regulacja ma mobilizować podatnika do szczegółowego przeanalizowania ustaleń zawartych w protokole i ustosunkowania się do tych, z którymi się nie zgadza, aby w ten sposób wyjaśnić wszelkie wątpliwości bez konieczności wszczynania pokontrolnego postępowania podatkowego. Jest ono podejmowane, gdy kontrola wykaże nieprawidłowości w zakresie wywiązywania się przez podatnika z obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, a uchybienia te nie zostaną w całości usunięte poprzez złożenie deklaracji lub korekt deklaracji. Konsekwencją niewniesienia w terminie zastrzeżeń do protokołu kontroli nie jest jednak ograniczenie prawa do negowania materiału dowodowego zebranego w ramach kontroli podatkowej, a wykorzystywanego w pokontrolnym postępowaniu podatkowym. Protokół jest tylko jednym z dowodów w tym postępowaniu. Ustalenia faktyczne dokonane w toku kontroli podatkowej mogą być weryfikowane, uzupełniane czy zmieniane.

Podatnik ma prawo składać w toku postępowania podatkowego wnioski dowodowe i wypowiadać się na temat materiału dowodowego niezależnie od tego, czy wcześniej kwestionował ustalenia kontrolne, czy nie. Urząd skarbowy nie ma jednak obowiązku przeprowadzać wszystkich zgłaszanych dowodów. Takie żądanie powinno być uwzględnione, jeżeli przedmiotem dowodu są okoliczności mające znaczenie dla sprawy, chyba że okoliczności te są stwierdzone wystarczająco innym dowodem. Urząd skarbowy analizuje więc, czy: okoliczność przedstawiona we wniosku dowodowym ma znaczenie dla rozstrzygnięcia, przeprowadzenie dowodu jest możliwe, przyczyni się to do wyjaśnienia sprawy itp.

Przykład zastrzeżeń do protokołu kontroli
Krzysztof Wójcik 
ul. Spokojna 12/5
66-300 Międzyrzecz
NIP: 5991234567
Międzyrzecz, dnia 20.04.2020 r.
Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Międzyrzeczu
nr sprawy: US.IV.12.25.153-2020
Zastrzeżenia do protokołu kontroli

Na podstawie art. 291 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.), w związku z otrzymanym w dniu 10 kwietnia 2020 r. protokołem z kontroli podatkowej przeprowadzonej w zakresie prawidłowości rozliczeń z tytułu VAT za poszczególne miesiące 2017 r., wnoszę do tego protokołu następujące zastrzeżenie.

W protokole kontroli, na str. 5, została zakwestionowana faktura wystawiona przez ABC Jakub Polny Usługi Remontowo-Budowlane dokumentująca usługi budowlane (nr FV 3/45/2017). Firma ta, w ocenie kontrolujących, nie posiada wystarczających środków do realizacji zleconych robót. Kontrolujący nie przeprowadzili jednak, zgodnie ze składanymi przeze mnie wyjaśnieniami, dowodu z przesłuchania Andrzeja Winnickiego zatrudnionego w ABC Jakub Polny Usługi Remontowo-Budowlane w okresie realizacji zamówienia. Świadek ten mógł potwierdzić fakt wykonania robót budowlanych objętych kwestionowaną fakturą.

Dowody:

1) wyjaśnienia Krzysztofa Wójcika złożone na piśmie w Urzędzie Skarbowym w Międzyrzeczu w dniu 11 marca 2020 r.,
2) pisemne oświadczenie Andrzeja Winnickiego z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie wykonania usługi objętej fakturą nr FV 3/45/2017.
Krzysztof Wójcik

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)

Ustawa z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.)

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Kontrola podatkowa i celno-skarbowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.