ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 53 (1824) z dnia 5.07.2021

Jak uzyskać interpretację podatkową w indywidualnej sprawie?

Indywidualna interpretacja podatkowa to sposób na uzyskanie urzędowych wyjaśnień w zakresie sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w jednostkowej sprawie. Wniosek o jej wydanie musi zawierać opis sprawy budzącej wątpliwości i stanowisko wnioskodawcy. W imieniu zainteresowanego może działać pełnomocnik.

Forma wniosku

Interpretacje podatkowe wydaje, na wniosek zainteresowanego, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

Przedmiotem wyjaśnień może być zaistniały już stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe. Wiele kwestii zostało jednak wyłączonych z zakresu zadawania pytań, np. przepisy regulujące właściwość, uprawnienia i obowiązki organów podatkowych, sprawy dotyczące wiążących informacji stawkowych czy działania objęte klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania. Dopuszczalne są wnioski pojedyncze (ORD-IN) i wspólne (ORD-WS). Wspólny wniosek mogą złożyć dwie lub więcej osób (podmiotów) uczestniczących w tym samym zaistniałym stanie faktycznym albo mających uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym.


Druki ORD-IN i ORD-WS dostępne są w serwisie druki.gofin.pl, w dziale Ordynacja podatkowa.


Sprawę, w związku z którą pojawiły się wątpliwości interpretacyjne, należy przedstawić w sposób wyczerpujący. Opis sytuacji zawarty we wniosku to jedyna faktyczna podstawa wydania indywidualnej interpretacji podatkowej. Nie dołącza się dowodów potwierdzających prawdziwość podanych informacji, np. umów, faktur, map. Wymagane jest ponadto oświadczenie, że sprawa objęta wnioskiem nie stanowi przedmiotu toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub celno-skarbowej, a także że nie została rozstrzygnięta w decyzji lub postanowieniu. W przypadku wniosku wspólnego takie oświadczenie składa oddzielnie każdy zainteresowany. Strona postępowania (wnoszący wniosek) podpisuje je na ORD-WS, a pozostali muszą wypełnić i złożyć ORD-WS/B.

Wniosek można przekazać na piśmie (na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała) lub przesłać przez internet za pośrednictwem platformy ePUAP na skrytkę KIS (na adres: /KIS/skrytkaESP).

Wymagana opłata

Wniesienie wniosku wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty. Wynosi ona 40 zł. Taką kwotę trzeba uiścić od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Opłatę za wspólny wniosek ustala się w ten sposób, że iloczyn ustawowej opłaty za złożenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej (40 zł) i sumę odrębnych sytuacji przedstawionych we wniosku (stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych) trzeba przemnożyć przez liczbę zainteresowanych. Przykładowo w przypadku, gdy 2 osoby składają wniosek dotyczący jednej sprawy, opłata wyniesie 80 zł (40 zł × 1 × 2). Wpłaty dokonuje strona postępowania. Poszczególni zainteresowani nie uiszczają oddzielnie - we własnym zakresie - swojej części opłaty.

Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy KIS w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku jej nieuiszczenia wnioskodawca (zainteresowany będący stroną postępowania) jest wzywany do dopełnienia tego obowiązku w wyznaczonym terminie. Opłata uregulowana nienależnie podlega zwrotowi. Stanowi tak art. 14f § 2b Ordynacji podatkowej. Całość opłaty odzyska się w przypadku wycofania wniosku, natomiast jej odpowiednią część - w razie wpłaty kwoty wyższej od należnej albo wycofania części wniosku w odniesieniu do przedstawionego w nim odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Zwrot następuje nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania w sprawie wydania interpretacji podatkowej. Opłata zwracana jest przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku o wydanie interpretacji podatkowej lub przekazem pocztowym na adres zamieszkania/siedziby lub korespondencyjny wnioskodawcy (zainteresowanego będącego stroną postępowania). Zwrot może być również zrealizowany przekazem pocztowym na adres działającego w sprawie pełnomocnika.

Pomoc pełnomocnika

Pełnomocnikiem w postępowaniu interpretacyjnym może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, czyli pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona, np. właściciel biura rachunkowego. Do reprezentowania mocodawcy wystarczy pełnomocnictwo szczególne (PPS-1).

Pełnomocnictwo pisemne należy dołączyć do wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych w oryginale lub notarialnie poświadczony odpis. Adwokat, radca prawny oraz doradca podatkowy sam może uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo w formie elektronicznej przesyła się na skrzynkę podawczą KIS na ePUAP. Powinien być również zaakceptowany skan pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi, radcy prawnemu lub doradcy podatkowemu uwierzytelniony przez niego kwalifikowanym podpisem elektronicznym czy podpisem zaufanym.

Złożenie pełnomocnictwa szczególnego do wniesienia wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej podlega, co do zasady, opłacie skarbowej. Wynosi ona 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa). Opłatę skarbową należy wpłacić na rzecz prezydenta miasta właściwego ze względu na siedzibę Dyrektora KIS, a znajduje się ona w Bielsku-Białej. Wpłaty dokonuje się w kasie lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o wydanie interpretacji podatkowej lub przesłać Dyrektorowi KIS w ciągu 3 dni od dnia jego złożenia.

Podstawowe przyczyny odmowy wydania indywidualnej interpretacji podatkowej:

- wnioskodawca nie posiada statusu zainteresowanego,
- wniosek dotyczy przepisów niepodatkowych (tj. niemieszczących się w definicji "przepisów prawa podatkowego" obejmujących przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Polskę innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych),
- żądanie dotyczy dokonania wykładni stanu faktycznego, a nie przepisów prawa materialnego,
- wnioskodawca żąda przeprowadzenia postępowania dowodowego (analizy dołączonych do wniosku dokumentów),
- przedstawienie we wniosku wielu wariantów i opcji rozwiązań, przez co staje się on prośbą o udzielenie porady z zakresu obowiązków podatkowych służących optymalizacji obciążeń podatkowych,
- przedstawienie we wniosku stanu hipotetycznego, o charakterze nieokreślonym, a z uwagi na ochronny charakter interpretacji podatkowych ich przedmiotem nie może być ocena prawna sytuacji abstrakcyjnych,
- nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie,
- złożenie wniosku w zakresie objętym toczącym się postępowaniem podatkowym, kontrolą podatkową lub celno-skarbową albo rozstrzygniętym w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego,
- zakres tematyczny wniosku dotyczy wydania Wiążącej Informacji Stawkowej (pytanie o stawkę VAT).
źródło: odpowiedź Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na interpretację poselską nr 20231/2021 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.)

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Inne zagadnienia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.