ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 7 (511) z dnia 10.04.2020

WIS a interpretacja indywidualna - różne zasady wydawania i skutki dla podatników VAT

1. Przedmiot wniosku o WIS i interpretację indywidualną

Wiążąca informacja stawkowa to decyzja wydawana na wniosek uprawnionych podmiotów, na potrzeby opodatkowania VAT dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług. Wniosek o wydanie WIS może dotyczyć pojedynczego towaru lub usługi, albo towarów lub usług, które w ocenie wnioskodawcy razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu.

Zatem WIS potwierdzi, że podatnik stosuje właściwą stawkę VAT w odniesieniu do sprzedawanego towaru/usługi. WIS zapewnia podatnikom w tym zakresie odpowiednią ochronę. Ochrona ta obejmuje nie tylko bezpośrednich adresatów WIS, ale także innych podatników niż adresaci, pod warunkiem, że przedmiotem dokonywanych przez nich transakcji opodatkowanych VAT będą takie same towary/usługi. Regulacje prawne w zakresie wydawania, stosowania i obowiązywania WIS zostały wymienione w art. 42a-42h ustawy o VAT.

Z kolei interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną) wydaje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.), na wniosek zainteresowanego. Należy pamiętać, że w zakresie objętym wiążącymi informacjami stawkowymi, o których mowa powyżej, nie wydaje się interpretacji indywidualnych. Zatem złożenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji pozwala uzyskać oficjalne stanowisko organu podatkowego na temat stosowania przepisów podatkowych w jednostkowej sprawie.

Podstawowe różnice między WIS a interpretacją indywidualną w zakresie zasad wnioskowania, formy i terminu wydawania oraz opłat z tym związanych przedstawiamy w ujęciu tabelarycznym.

  Wiążąca informacja stawkowa
(WIS)
Interpretacja indywidualna
Podmioty uprawnione do złożenia wniosku
- podatnik posiadający NIP,
- inny podmiot, dokonujący lub zamierzający dokonywać dostawy towarów, importu towarów, WNT albo świadczenia usług,
- zamawiający w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) - w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym
- zainteresowany (w swojej sprawie ma prawo wystąpić podatnik, płatnik, spadkobierca, itp.),
- dwóch lub więcej zainteresowanych, którzy uczestniczą lub mają uczestniczyć w tym samym zaistniałym stanie faktycznym albo zdarzeniu przyszłym (art. 14r § 1 Ordynacji podatkowej),
- zamawiający w rozumieniu ustawy - Prawo zamówień publicznych - w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym,
- podmiot publiczny w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1445 ze zm.) - w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia wynagrodzenia w związku z zawieraną umową o partnerstwie publiczno-prywatnym, lub
- zamawiający w rozumieniu ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1528 ze zm.) - w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia wynagrodzenia koncesjonariusza wraz z ewentualną płatnością od zamawiającego w związku z zawieraną umową koncesji na roboty budowlane lub usługi (art. 14s § 1 ww. Ordynacji podatkowej).
Zakres decyzja wydawana na potrzeby opodatkowania VAT dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług interpretacja indywidualna dotyczy przepisów prawa podatkowego, z wyłączeniem norm regulujących właściwość, uprawnienia i obowiązki organów podatkowych
Organ uprawniony do wydania Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
Wysokość i termin wniesienia opłaty 40 zł - kwotę tę należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku wniosku dotyczącego kilku towarów i usług składających się, w ocenie wnioskodawcy, razem na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu, opłata ustalana jest jako iloczyn kwoty 40 zł i liczby podanych we wniosku towarów oraz usług 40 zł - kwotę tę należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego
Termin wydania Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku
Forma złożenia wniosku Urzędowy druk WIS-W, ewentualnie załącznik WIS-W/A
Wniosek można złożyć osobiście lub skierować za pośrednictwem poczty do Krajowej Informacji Skarbowej na adres ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała. Wniosek można również przekazać za pośrednictwem platformy e-PUAP
Urzędowy druk:
- ORD-IN, ewentualnie załącznik ORD-IN/A lub
- ORD-WS, ewentualnie załącznik ORD-WS/A - jeżeli wnioskiem występuje dwóch lub więcej zainteresowanych, którzy uczestniczą w tym samym zaistniałym stanie faktycznym albo mają uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym. Wspólny wniosek składa podmiot zainteresowany wskazany jako strona postępowania interpretacyjnego, natomiast pozostali zainteresowani wypełniają ORD-WS/B.
Wniosek można złożyć w formie papierowej osobiście w siedzibie dyrektora KIS lub wysłać na jego adres (ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała). Wniosek można również przekazać za pośrednictwem platformy e-PUAP
Miejsce publikacji WIS wraz z wnioskami o ich wydanie, decyzje o zmianie oraz ich uchyleniu są zamieszczane, bez zbędnej zwłoki, w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Informacji Skarbowej (po usunięciu danych identyfikujących podatnika, zamawiającego i innych podmiotów wskazanych we wniosku o wydanie WIS oraz danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa). Wybrane, najciekawsze WIS-y publikujemy na stronie internetowej naszego Wydawnictwa. Interpretacja indywidualna, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, jest niezwłocznie zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Wybrane interpretacje indywidualne, jak i ogólne znajdą Państwo na stronie internetowej naszego Wydawnictwa w serwisie "Interpretacje urzędowe"

2. Jak ustalić prawo do zwolnienia z VAT?

Kwestie zwolnień od podatku VAT nie są przedmiotem wiążących informacji stawkowych. W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia z VAT podatnik może zwrócić się jednak z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Powyższe potwierdzają wydane do tej pory decyzje w sprawie WIS, w których czytamy: "(…) WIS jest ważna, jeśli w przedmiotowej sprawie nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, o których mowa w art. 43-81 i art. 113 ustawy albo w przepisach wydanych na podstawie art. 82 ustawy (art. 42a ustawy). W zakresie wyeliminowania albo zastosowania zwolnienia od podatku Wnioskodawca może zwrócić się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (podkreślenie redakcji) (…)." Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (https://www.podatki.gov.pl/vat/abc-vat/matryca-stawek-vat/) wskazało w tym zakresie następujące przykłady:

"(…) Przykład: (…)

 • dostawa produktów rolnych - np. warzywa, owoce, zboża itd. dokonywana przez rolnika ryczałtowego objęta jest zwolnieniem od podatku (o ile pochodzą one z jego własnych upraw). WIS będzie zawierała klasyfikację danego towaru (produktu rolnego) według CN oraz stawkę podatku - nie będzie natomiast w ramach postępowania o wydanie WIS badana możliwość zastosowania zwolnienia od podatku. W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku będzie można wystąpić o interpretację indywidualną;
 • wykonanie świadczenia kompleksowego, którego świadczeniem głównym jest usługa ubezpieczeniowa, która jest objęta zwolnieniem od podatku. WIS będzie zawierała jedynie klasyfikację tej usługi ubezpieczeniowej według PKWiU oraz stawkę podatku - nie będzie natomiast w ramach postępowania o wydanie WIS badana możliwość zastosowania zwolnienia od podatku. W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku będzie można jednak wystąpić o interpretację indywidualną (podkreślenie redakcji). (...)"

3. Ochrona prawna podatnika wynikająca z WIS i interpretacji indywidualnej

Od 1 kwietnia 2020 r. zgodnie z art. 42c ust. 1 ustawy o VAT WIS miała wiązać organy podatkowe wobec podatnika, dla którego została wydana, w odniesieniu do towaru lub usługi będącego jej przedmiotem i których dostawa albo wykonanie nastąpiło po dniu, w którym WIS została doręczona. Zatem organ podatkowy nie mógłby zakwestionować wysokości stawki podatkowej stosowanej przez podatnika po dniu 31 marca 2020 r. w oparciu o uzyskaną WIS (pod warunkiem, że towar albo usługa będzie tożsama z opisem zawartym w WIS).

W ramach przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju tzw. "Tarczy antykryzysowej", która ma ochronić firmy i pracowników przed skutkami epidemii koronawirusa, zaplanowano przesunięcie wejścia w życie m.in. nowej matrycy stawek VAT i nowych klasyfikacji (CN 2020 i PKWiU 2015) na 1 lipca 2020 r.

Na dzień oddania do druku niniejszego numeru "Poradnika VAT", w dniu 28 marca br. została uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (ustawę przekazano do Senatu). Ustawą tą przesunięto termin obowiązywania ochrony prawnej wynikającej z wydanej WIS na dzień 1 lipca 2020 r. Jeżeli ustawa zostanie uchwalona w niezmienionym kształcie, wydane do 30 czerwca 2020 r. wiążące informacje stawkowe (WIS) będą zapewniały podatnikom ochronę dla czynności podlegających opodatkowaniu wykonywanych od 1 lipca 2020 r.

Z informacji zamieszczonych na stronie internetowej KIS (https://www.kis.gov.pl/zalatwianie-spraw/wiazaca-informacja-stawkowa-wis) w zakresie WIS czytamy: "(...) W przypadku zmiany lub uchylenia WIS (...) podatnik, dla którego została ona wydana, będzie mógł zastosować się do wydanej dla niego WIS przez okres do końca okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiła zmiana/uchylenie WIS.(...)." Powyższe wynika z przepisów art. 42c ust. 2 ustawy o VAT zgodnie z którym w przypadku zmiany lub uchylenia WIS i zastosowania się przez podmiot, na rzecz którego została wydana, do WIS przed jej zmianą albo uchyleniem, przepisy art. 14k-14m ww. Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio. Zatem w wyniku zmiany lub uchylenia WIS podatnik nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej skarbowej czy też nie zostaną naliczone odsetki za zwłokę od ewentualnej zaległości podatkowej. Ponadto, jeżeli zobowiązanie nie zostanie prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do WIS, a skutki podatkowe związane ze zdarzeniem będą miały miejsce po doręczeniu WIS podatnik zostanie zwolniony z obowiązku zapłaty podatku.

Przykład

Załóżmy, że w lipcu 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z urzędu zmieni WIS. W związku z tym podatnik rozliczający się miesięcznie będzie mógł zastosować ustaloną wcześniej w WIS stawkę podatku VAT do końca sierpnia 2020 r., z kolei podatnik rozliczający się kwartalnie do końca grudnia 2020 r.

WIS jest nie tylko ochroną dla jej adresatów, ale z ochrony tej mogą korzystać również inni podatnicy, pod warunkiem, że przedmiotem tych transakcji będą towary i usługi tożsame z tymi, które są przedmiotem WIS. Wskazana ochrona prawna dla innych podatników niż adresaci WIS będzie miała zastosowanie w odniesieniu do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, dokonanych przez tych podatników po dniu, w którym WIS została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z kolei ochrona z interpretacji indywidualnej dotyczy jedynie wnioskodawcy, który zastosował się do treści interpretacji indywidualnej. Uwzględnić przy tym należy specyfikę wspólnej interpretacji podatkowej. Ochroną bowiem, jaka wynika z zawartych w niej wyjaśnień, są objęci wszyscy, którzy wystąpili z wnioskiem. W odpowiedzi na wspólny wniosek uzyskuje się jedną interpretację przepisów podatkowych. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi z dnia 12 czerwca 2019 r. na interpelację poselską nr 31550 wyjaśniło, że: "(...) Na ochronę z interpretacji nie może zatem powoływać się podatnik w oparciu o okoliczność występowania w obrocie prawnym interpretacji indywidualnej wydanej dla innego podatnika. (...)." Zatem wydana interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy dotyczy jedynie tego podmiotu, który zastosował się do treści otrzymanej w swojej sprawie interpretacji indywidualnej oraz rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji w pełni pokrywa się ze stanem faktycznym (zdarzeniem przyszłym) opisanym we wniosku.

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Inne zagadnienia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.