ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 6 (462) z dnia 20.03.2018

Jak uzyskać indywidualną interpretację przepisów podatkowych?

1. Kto może złożyć wniosek o interpretację podatkową?

Podatnicy, którzy mają wątpliwości co do prawidłowości stosowania przez nich obowiązujących przepisów podatkowych, mogą zwrócić się do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji tych przepisów.

Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.), organ interpretacyjny, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Zatem o wydanie interpretacji indywidualnej należy zwrócić się we własnej sprawie, a nie w sprawie osoby trzeciej, chyba że w imieniu takiej osoby występuje jej pełnomocnik.

O wydanie indywidualnej interpretacji w swojej sprawie ma prawo wystąpić podatnik, płatnik, spadkobierca, osoba trzecia odpowiadająca za cudze zaległości podatkowe itp.

Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej składa się na urzędowym druku ORD-IN. Jeżeli zabraknie w nim miejsca na pełne przedstawienie sprawy, należy skorzystać z załącznika (załączników) oznaczonego symbolem ORD-IN/A.

Uwaga

Istnieje możliwość złożenia wspólnego wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych (ORD-WS wraz z załącznikiem ORD-WS/A), jeżeli z wnioskiem tym występuje dwóch lub więcej zainteresowanych, którzy uczestniczą w tym samym zaistniałym stanie faktycznym albo mają uczestniczyć w tym samym zdarzeniu przyszłym (art. 14r Ordynacji podatkowej).

Należy pamiętać, że warunkiem otrzymania takiej interpretacji jest to, aby sprawa objęta wspólnym wnioskiem nie była u żadnego z zainteresowanych przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej, ani nie została rozstrzygnięta w decyzji lub postanowieniu.

Wspólny wniosek składa podmiot zainteresowany wskazany jako strona postępowania interpretacyjnego, natomiast pozostali zainteresowani wypełniają ORD-WS/B. W odpowiedzi na wspólny wniosek złożony w tej sprawie organ wydaje jedną interpretację, z czego podmiot będący stroną postępowania otrzymuje jej oryginał, natomiast pozostali zainteresowani odpisy.

Wniosek o wydanie interpretacji podatkowej można złożyć w formie papierowej osobiście w siedzibie dyrektora KIS lub wysłać na jego adres (ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała). Wniosek można również przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP.

Warto podkreślić, iż podmiot, który zamierza złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej powinien sprawdzić, czy jego wątpliwości nie zostały już rozstrzygnięte w interpretacji ogólnej. Interpretacje ogólne wydaje Minister Finansów w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przez organy podatkowe. Zawierają wyjaśnienie zakresu oraz sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do konkretnego zagadnienia. Uwzględniają przy tym orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Interpretacje ogólne są z reguły wydawane z urzędu i publikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów oraz zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uwaga

Podmiot nie uzyska indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych, jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe zostało już rozstrzygnięte w interpretacji ogólnej wydanej w takim samym stanie prawnym.

W takim przypadku podatnik otrzyma postanowienie stwierdzające, że do przedstawionej we wniosku sytuacji ma zastosowanie interpretacja ogólna. Na postanowienie to służy zażalenie.

2. Co może być przedmiotem interpretacji?

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 14b § 2a Ordynacji podatkowej, przedmiotem indywidualnych interpretacji podatkowych są przepisy prawa podatkowego - z wyłączeniem norm regulujących właściwość, uprawnienia i obowiązki organów podatkowych.

Podmiot zainteresowany uzyskaniem indywidualnej interpretacji nie musi w składanym wniosku pytać wyłącznie o zaistniały stan faktyczny. Może także interesować go sposób interpretacji przepisów podatkowych odnoszących się do zdarzeń przyszłych, dotyczących planowanych przez podmiot działań. Nie ma znaczenia to, czy działania te zostaną w przyszłości podjęte, czy też nie, wnioskodawca może wyjaśnić wątpliwości w tym zakresie bez względu na to, czy się tych działań podejmie.

Najistotniejszym elementem wniosku jest opisanie konkretnej sprawy w sposób kompletny i wyczerpujący. Im opis ten będzie dokładniejszy i im wierniej będzie odzwierciedlał stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe, tym precyzyjniej organ podatkowy będzie mógł wyjaśnić konkretne wątpliwości podatnika. Nie chodzi przy tym o przedstawianie we wniosku o interpretację dowodów, czy różnego rodzaju dokumentów, ale o dokładne przedstawienie stanu sprawy, pytań w tej sprawie i poglądów co do prawidłowości stosowanych przepisów podatkowych.

Uwaga

Organ wydający interpretację stwierdza czy stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe czy błędne, jedynie na podstawie przedstawionego przez wnioskodawcę opisu sprawy.

3. Wysokość opłaty za wniosek o wydanie interpretacji

Co do zasady, wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej podlega opłacie w wysokości 40 zł. Taką kwotę trzeba uiścić od każdego odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku.

Zatem podmiot, który w jednym wniosku wskaże więcej niż jeden stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe, za każdy z tych stanów lub zdarzeń musi uregulować kwotę 40 zł.

Przykład

Jan K., Adam Z. i Krzysztof P. jako wspólnicy spółki cywilnej będącej podatnikiem VAT, zwrócili się o wydanie interpretacji indywidualnej, składając wspólny wniosek w tej sprawie (trzech zainteresowanych). We wniosku wskazali jeden stan faktyczny i jedno zdarzenie przyszłe (dwa stany lub zdarzenia). W takim przypadku opłata od wniosku wyniesie łącznie 240 zł (3 × 80 zł).

Podatnik ma siedem dni od złożenia wniosku na wniesienie opłaty na rachunek KIS. Jeżeli wycofa wniosek o interpretację, otrzyma zwrot opłaty w całości. Częściowy zwrot opłaty dotyczy natomiast sytuacji wycofania części wniosku w odniesieniu do przedstawionego w nim odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, bądź uiszczenia opłaty w kwocie wyższej od należnej.

4. Ochrona podatnika, który otrzymał interpretację indywidualną

Zgodnie z art. 14d § 1 Ordynacji podatkowej, interpretacja indywidualna wydawana jest w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania przez Dyrektora KIS wniosku o jej wydanie.

Przykład

W dniu 19 stycznia 2018 r. podatnik wysłał pocztą wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Pismo wpłynęło do Dyrektora KIS w dniu 23 stycznia 2018 r. Termin wydania interpretacji podatkowej upłynie 23 kwietnia 2018 r. (przy założeniu, że nie wystąpią okoliczności uzasadniające wydłużenie tego terminu określone w art. 139 § 4 Ordynacji podatkowej).

W przypadku niewydania interpretacji podatkowej w terminie uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym termin upłynął, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie.

Zastosowanie się do interpretacji indywidualnej chroni podatnika, w zakresie wskazanym w art. 14k § 1 Ordynacji podatkowej. W myśl tego przepisu, zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą, stwierdzeniem jej wygaśnięcia lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej. W zakresie związanym z zastosowaniem się do interpretacji, która uległa zmianie, której wygaśnięcie stwierdzono, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowanie wszczęte w tych sprawach umarza się oraz nie nalicza się odsetek za zwłokę.

Zastosowanie się do interpretacji, która następnie została zmieniona, której wygaśnięcie stwierdzono lub która nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, powoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji, jeżeli:

1) zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji, która uległa zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej oraz

2) skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce po opublikowaniu interpretacji ogólnej albo po doręczeniu interpretacji indywidualnej.

Zwolnienie to obejmuje:

1) w przypadku rocznego rozliczenia podatków - okres do końca roku podatkowego, w którym opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną interpretację indywidualną lub stwierdzono jej wygaśnięcie albo doręczono organowi podatkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności;

2) w przypadku kwartalnego rozliczenia podatków - okres do końca kwartału, w którym opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną interpretację indywidualną lub stwierdzono jej wygaśnięcie albo doręczono organowi podatkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności, oraz kwartał następny;

3) w przypadku miesięcznego rozliczenia podatków - okres do końca miesiąca, w którym opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną interpretację indywidualną lub stwierdzono jej wygaśnięcie albo doręczono organowi podatkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności, oraz miesiąc następny.

Omawiając kwestię ochrony podatnika uzyskanej poprzez otrzymanie indywidualnej interpretacji podatkowej, warto wspomnieć o wyroku WSA w Warszawie z dnia 20 lutego 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 1896/17 (orzeczenie nieprawomocne), w którym Sąd orzekł, iż:

Ochrona wynikająca z otrzymanej przez podatnika interpretacji indywidualnej nie powinna ograniczać się jedynie do braku obowiązku zapłaty podatku należnego, ale obejmować także powinna gwarancję realizacji prawa do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym.

Wyrok ten dotyczył sprawy, w której organy podatkowe zakwestionowały prawo podatnika do otrzymania zwrotu VAT naliczonego w związku z transakcją nabycia centrum handlowego.

Spółka obawiając się o to, czy będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego od tej transakcji, jeszcze przed jej finalizacją zwróciła się z wnioskiem o wydanie w tej sprawie indywidualnej interpretacji. Po przeprowadzeniu transakcji odmówiono jej prawa do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym, uznając, że nabyła ona zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a nie poszczególne aktywa firmy. Organ podatkowy uznał, iż ochrona wynikająca z interpretacji uzyskanej przez spółkę chroni jedynie przed obowiązkiem zapłaty podatku i odsetek, a nie daje prawa do otrzymania zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym.

Sąd w uzasadnieniu wyroku nie zgodził się z tym stanowiskiem, podkreślając, iż zastosowanie się podatnika do interpretacji powinno go szeroko chronić przed negatywnymi skutkami takiego działania, w tym przed odmową dokonania na jego rzecz zwrotu VAT naliczonego. Podatnik w oparciu o otrzymaną interpretację powinien mieć taką ochronę, aby móc mieć pewność, że podejmowane przez niego działania zgodne z interpretacją, są zgodne z obowiązującymi przepisami.

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Inne zagadnienia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.