ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 13 (1263) z dnia 15.02.2016

Jak złożyć wspólny wniosek o interpretację podatkową?

Osoby lub podmioty będące stronami tej samej transakcji mogą złożyć jeden - wspólny - wniosek o interpretację interesujących je przepisów podatkowych. W efekcie wszyscy uzyskają jednakowe wyjaśnienia w tej samej sprawie. Każdy korzysta z takiej samej ochrony w przypadku zastosowania się do wydanej przez fiskusa interpretacji podatkowej.

Jak złożyć wspólny wniosek o interpretację podatkową?
rys. Jak złożyć wspólny wniosek o interpretację podatkową?

Nowa opcja

Indywidualne interpretacje są sposobem na uzyskanie oficjalnego stanowiska fiskusa na temat sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w jednostkowych sprawach. Pozwalają uzyskać pełną wiedzę o podatkowych konsekwencjach podejmowanych działań.

Wykładnię przepisów podatkowych mogą od 1 stycznia 2016 r. otrzymać nie tylko pojedyncze osoby lub podmioty, ale także grupy. Osoby lub podmioty uczestniczące lub mogące uczestniczyć w tym samym zdarzeniu mogą złożyć jeden - wspólny - wniosek. Przewiduje to art. 14r § 1 Ordynacji podatkowej. To spore udogodnienie. Każda ze stron nie musi składać odrębnego wniosku, przedstawiając w nim w istocie taką samą sytuację (chociaż z własnej perspektywy prawnopodatkowej), aby uzyskać interpretację przepisów podatkowych. Rozwiązanie to eliminuje poza tym ryzyko otrzymania sprzecznych wyjaśnień, jeżeli do wydania jednostkowych interpretacji podatkowych dla poszczególnych osób lub podmiotów uprawnione są różne organy.

Złożenie wspólnego wniosku może okazać się szczególnie przydatne w sprawach dotyczących opodatkowania i stawek VAT, obowiązków płatników na gruncie podatku dochodowego, wypłaty przez spółkę udziałowcom dochodów z dywidendy, opodatkowania PCC, obowiązków spadkobierców czy zbycia wspólnego składnika majątku przez małżonków. Pytać wolno o kilka podatków w przypadku, gdy wyjaśnienia dotyczą różnych, ale sprzężonych ze sobą przepisów, np. VAT i PCC.

Wniosek ORD-WS

Interpretacja przepisów podatkowych może dotyczyć stanu faktycznego (sytuacji zaistniałej przed złożeniem wniosku) lub zdarzenia przyszłego (sytuacji, która nie miała miejsca, ale wystąpi lub może wystąpić w związku z planowanymi przedsięwzięciami). Opis sprawy musi być kompletny i wyczerpujący. Pytać wolno wyłącznie o przepisy prawa podatkowego materialnego. Przedmiotem wniosku o indywidualną interpretację podatkową nie mogą być regulacje dotyczące właściwości, uprawnień i obowiązków organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej.

Wspólny wniosek składa się na formularzu oznaczonym symbolem ORD-WS. Jeżeli zabraknie w nim miejsca na pełne przedstawienie sprawy, należy skorzystać z załącznika (załączników) oznaczonego symbolem ORD-WS/A. Wniosek składa osoba lub podmiot wskazany jako strona postępowania interpretacyjnego. Wniosek kieruje się do izby skarbowej właściwej w sprawie ze względu na przedmiot interpretacji oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę strony, z tym że wysyła na adres podległego tej izbie skarbowej Biura Krajowej Informacji Podatkowej. Każdy z pozostałych zainteresowanych musi wypełnić druk ORD-WS/B. Formularz ten służy do podania przez nich danych osobowych oraz złożenia oświadczenia, że sprawa objęta wnioskiem nie jest przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że nie została rozstrzygnięta w decyzji lub postanowieniu.


Druki ORD-WS, ORD-WS/A, ORD-WS/B są dostępne w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Ordynacja podatkowa.


W odpowiedzi na wspólny wniosek uzyska się jedną interpretację przepisów podatkowych. Podmiot wskazany jako strona postępowania otrzyma interpretację, a pozostali odpisy. Ochroną, jaka wynika z zastosowania wyjaśnień, są objęci wszyscy, którzy wystąpili z wnioskiem. Interpretację podatkową otrzymują do wiadomości organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla poszczególnych zainteresowanych.

Opłata za wniosek

Koszt złożenia wspólnego wniosku to wielokrotność ustawowej opłaty. Opłata ta wynosi 40 zł od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego - czyli tworzącego spójną całość - stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Opłatę za wspólny wniosek ustala się zgodnie z art. 14r § 4 Ordynacji podatkowej. Należy przemnożyć iloczyn ustawowej opłaty i sumy odrębnych sytuacji przedstawionych we wniosku (stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych) przez liczbę zainteresowanych. Przykładowo w przypadku gdy 5 osób składa wniosek o wspólną interpretację podatkową w zakresie PCC, dotyczący 2 odrębnych stanów faktycznych, opłata wyniesie 400 zł (40 zł × 2 × 5).

Odpowiednią kwotę uiszcza się przelewem na rachunek bankowy izby skarbowej upoważnionej do wydania w danej sprawie interpretacji podatkowej. Wpłaty trzeba dokonać w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku nieuiszczenia wymaganej kwoty osoba lub podmiot wskazany we wspólnym wniosku jako strona jest wzywany do dopełnienia tego obowiązku. Na dokonanie wpłaty ma 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuregulowanie wymaganej kwoty w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Nienależna opłata (całość lub część) jest natomiast zwracana w ciągu 7 dni od zakończenia postępowania w sprawie wydania interpretacji. Pieniądze zwraca się przelewem na podany rachunek bankowy albo przekazem pocztowym na wskazany adres.

Właściwość organów interpretacyjnych
Miejsce zamieszkania lub siedziba
zainteresowanego
- strony postępowania
Przedmiot interpretacji
CIT PIT VAT Inne
województwo dolnośląskie DIS w Katowicach DIS w Poznaniu DIS w Poznaniu DIS w Katowicach
województwo kujawsko-pomorskie DIS w Bydgoszczy DIS w Bydgoszczy DIS w Bydgoszczy DIS w Katowicach
województwo lubelskie DIS w Katowicach DIS w Łodzi DIS w Łodzi DIS w Katowicach
województwo lubuskie DIS w Poznaniu DIS w Poznaniu DIS w Poznaniu DIS w Katowicach
województwo łódzkie DIS w Katowicach DIS w Łodzi DIS w Łodzi DIS w Katowicach
województwo małopolskie DIS w Katowicach DIS w Katowicach DIS w Katowicach DIS w Katowicach
województwo mazowieckie DIS w Warszawie DIS w Warszawie DIS w Warszawie DIS w Warszawie
województwo opolskie DIS w Katowicach DIS w Łodzi DIS w Poznaniu DIS w Katowicach
województwo podkarpackie DIS w Katowicach DIS w Bydgoszczy DIS w Katowicach DIS w Katowicach
województwopodlaskie DIS w Bydgoszczy DIS w Bydgoszczy DIS w Bydgoszczy DIS w Katowicach
województwo pomorskie DIS w Bydgoszczy DIS w Bydgoszczy DIS w Bydgoszczy DIS w Katowicach
województwo śląskie DIS w Katowicach DIS w Łodzi DIS w Katowicach DIS w Katowicach
województwo świętokrzyskie DIS w Katowicach DIS w Łodzi DIS w Łodzi DIS w Katowicach
województwo warmińsko-mazurskie DIS w Bydgoszczy DIS w Bydgoszczy DIS w Bydgoszczy DIS w Katowicach
województwo wielkopolskie DIS w Poznaniu DIS w Poznaniu DIS w Poznaniu DIS w Katowicach
województwo zachodniopomorskie DIS w Bydgoszczy DIS w Bydgoszczy DIS w Bydgoszczy DIS w Katowicach
poza terytorium Polski DIS w Warszawie DIS w Warszawie DIS w Warszawie DIS w Warszawie
* DIS - Dyrektor Izby Skarbowej

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.)

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Inne zagadnienia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60