ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 59 (1413) z dnia 24.07.2017

Informacja o transakcjach z zagranicznym kontrahentem

Polski przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) dostał od firmy holenderskiej zlecenie wykonania usług produkcyjnych. Firma holenderska nie ma oddziału na terenie Polski. Czy w związku z tą transakcją polski przedsiębiorca musi złożyć ORD-U?

ORD-U to roczna informacja podatkowa o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu Prawa dewizowego składana przez osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Wynika to z art. 82 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej.


Druk ORD-U dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Ordynacja podatkowa.


Informację trzeba złożyć w przypadku dokonania transakcji z kontrahentami wskazanymi w § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie informacji podatkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 68). Po pierwsze wtedy, gdy jedna ze stron umowy, bezpośrednio lub pośrednio, bierze udział w zarządzaniu lub kontroli drugiej strony umowy albo posiada udział w jej kapitale uprawniający do co najmniej 5% wszystkich praw głosu. Po drugie, jeżeli inny podmiot, niebędący stroną transakcji, równocześnie bierze udział, bezpośrednio lub pośrednio, w zarządzaniu lub kontroli podmiotów będących stronami umowy albo posiada udziały w kapitałach tych podmiotów uprawniające w każdym z nich do co najmniej 5% wszystkich praw głosu. Po trzecie, gdy nierezydent będący stroną umowy posiada w Polsce przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo. Nierezydentem w rozumieniu Prawa dewizowego jest osoba fizyczna mieszkająca za granicą, osoba prawna mająca siedzibę za granicą, a także inny podmiot z siedzibą za granicą posiadający zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu. Nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów. Stanowi tak art. 2 ust. 1 pkt 2 Prawa dewizowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 679). Zastrzega się przy tym, że informacje o umowach przekazuje się, jeżeli podmiot zobligowany do ich złożenia wiedział albo mógł wiedzieć, przy zachowaniu należytej staranności, o wspomnianych udziałach albo o posiadaniu przez nierezydenta przedsiębiorstwa, oddziału czy przedstawicielstwa na terytorium Polski.

Nie wszystkie transakcje wymagają złożenia ORD-U. Dwie pierwsze grupy wymienionych podmiotów uwzględniają umowy, które zostały zawarte w roku podatkowym z tym samym nierezydentem, a wynikająca z nich suma należności albo suma zobowiązań przekroczyła równowartość 300.000 euro. W przypadku transakcji z nierezydentem posiadającym w Polsce przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo wykazuje się umowy, w których jednorazowa wartość należności albo zobowiązań przewyższyła równowartość 5.000 euro. Uwzględnia się nie tylko kwoty wynikające z umów sporządzonych na piśmie. Jeżeli umowa nie ma formy pisemnej albo nie określa wartości należności lub zobowiązań, pod uwagę bierze się kwoty z wystawionych lub otrzymanych faktur albo rachunków potwierdzających zawarcie transakcji. W ORD-U nie wykazuje się umów: zawartych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych; objętych tajemnicą państwową lub bankową; związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnot samorządowych; kredytu albo pożyczki podpisanych przez banki i agencje rządowe z osobami wymienionymi w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie informacji podatkowych (objętych zakresem informacji ORD-TK).

Polski przedsiębiorca podpisał w omawianym przypadku umowę na świadczenie usług produkcyjnych z firmą holenderską, z którą nie łączą go powiązania kapitałowe lub kontrolne (nie ma o nich mowy w pytaniu). Firma holenderska jest nierezydentem (jej siedziba mieści się za granicą), ale nie ma w Polsce oddziału (zakładamy, że nie posiada również przedsiębiorstwa lub przedstawicielstwa). Polski przedsiębiorca nie musi w takiej sytuacji wykazać w informacji ORD-U umowy zawartej z firmą z Holandii.

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Informacje podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60