ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 24 (1274) z dnia 24.03.2016

Rozliczenia po przejściu podatnika z wyspecjalizowanego urzędu skarbowego do zwykłego

Spółka z o.o. w okresie od 2010 r. do 2015 r. podlegała ze względu na osiągane przychody pod wyspecjalizowany urząd skarbowy. Od początku bieżącego roku rozlicza się w zwykłym urzędzie skarbowym. Muszę skorygować jej CIT-8 za 2012 r. W którym urzędzie skarbowym należy złożyć korektę: w poprzednim (wyspecjalizowanym) czy obecnym (zwykłym)?

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej podlegają pod wyspecjalizowany urząd skarbowy ze względu na osiągany przychód, jeżeli ich roczny przychód netto, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług wynosi równowartość co najmniej 5 mln euro. Przychód przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP na koniec roku podatkowego.

Konsekwencją spadku przychodów poniżej wyznaczonego pułapu jest utrata statusu dużego podatnika. Podmiot, który przez dwa kolejne lata nie odnotowuje rocznego przychodu netto o równowartości co najmniej 5 mln euro, przechodzi z wyspecjalizowanego do zwykłego urzędu skarbowego. Zmiana następuje z początkiem drugiego roku następującego po roku, w którym doszło do wyłączenia podmiotu z kategorii dużych podatników. Stanowi o tym art. 5a ust. 5 ustawy o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 578). Podmioty, które w 2012 r. oraz 2013 r. odnotowały przychody poniżej wymaganego pułapu, przeszły z dniem 1 stycznia 2016 r. z wyspecjalizowanego urzędu skarbowego do zwykłego. Fakt tej zmiany powinny były zgłosić naczelnikowi wyspecjalizowanego urzędu skarbowego poprzez złożenie zawiadomienia do 15 października 2015 r.

Spółka z o.o., o której mowa w pytaniu, z początkiem bieżącego roku przeszła z wyspecjalizowanego do zwykłego urzędu skarbowego, ale musi skorygować zeznanie podatkowe CIT-8 za 2012 r., które zostało złożone w wyspecjalizowanym urzędzie skarbowym. Kwestię, który urząd skarbowy powinien zająć się sprawami rozliczeń sprzed zmiany, rozstrzyga art. 18a § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.). Przepis ten stanowi, że jeżeli po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach dotyczących poprzednich lat podatkowych lub innych okresów rozliczeniowych jest organ właściwy po zaistnieniu tych zdarzeń.

Opisanej powyżej zasady nie stosuje się, gdy zdarzenie powodujące zmianę organu podatkowego ma miejsce w trakcie kontroli lub postępowania podatkowego. W takiej sytuacji organ właściwy w dniu wszczęcia kontroli lub postępowania podatkowego do określenia albo ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego pozostaje właściwy we wszystkich sprawach związanych z tą należnością. Podobnie jest w przypadku, gdy zdarzenie powodujące zmianę organu podatkowego nastąpiło po zakończeniu kontroli. Organem podatkowym właściwym w sprawie dotyczącej kontroli pozostaje organ właściwy w dniu jej wszczęcia. Stanowi o tym art. 18b Ordynacji podatkowej.


Druk CIT-8 jest dostępny w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Podatki dochodowe.


Zakładając, że w omawianym przypadku rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych nie jest przedmiotem kontroli lub postępowania podatkowego wszczętego jeszcze przez wyspecjalizowany urząd skarbowy, spółka z o.o. powinna złożyć korektę CIT-8 za 2012 r. w swoim obecnym urzędzie skarbowym (zwykłym). Zeznanie korygujące należy przygotować na formularzu, który obowiązywał przy sporządzeniu rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za poprawiany okres, a nie stosowanym w momencie składania korekty.

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Organy podatkowe i ich właściwość:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60