ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 35 (898) z dnia 10.12.2015

Urząd skarbowy właściwy w sprawie VAT - zmiany od 1 stycznia 2016 r.

Co do zasady, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika (płatnika, inkasenta, itp.). Tę zasadę ustalania właściwości organu podatkowego stosuje się, jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej Tak wynika z art. 17 § 1 Ordynacji podatkowej.

Ustawa o VAT określa jednak w sposób szczególny właściwość organów podatkowych w sprawie VAT. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o VAT, obecnie właściwym dla podatnika organem podatkowym jest - co do zasady - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jeżeli zatem miejsce zamieszkania (siedziby) podatnika nie pokrywa się z miejscem wykonywania czynności opodatkowanych, to w zakresie VAT i PIT (CIT) podatnik musi rozliczać się w różnych urzędach skarbowych, tj.:

1) VAT - w urzędzie właściwym ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT,

2) podatek dochodowy - w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (siedziby) podatnika.

Od 1 stycznia 2016 r. powyższe ulegnie zmianie. Mocą ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649), art. 3 ust. 1 ustawy o VAT zostanie uchylony. W konsekwencji właściwość miejscową w sprawie VAT będzie ustalało się na podstawie art. 17 § 1 Ordynacji podatkowej, czyli według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika.

Wspomniana ustawa nowelizująca uchyli również ust. 2 i ust. 3 pkt 1 oraz ust. 3a-5 w art. 3 ustawy o VAT. Pierwszy z tych przepisów (ust. 2) dotyczy właściwości organu podatkowego, gdy czynności podlegające opodatkowaniu VAT są wykonywane na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych. W takich przypadkach właściwość miejscową dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej ustala się ze względu na adres siedziby, a dla osób fizycznych - ze względu na miejsce zamieszkania. Podobnie ustalają właściwość organu podatkowego podmioty niebędące podatnikami VAT w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT, dokonujące okazjonalnie wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu lub zobowiązane do rozliczenia VAT na podstawie art. 17 ustawy o VAT (art. 3 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy). Od 1 stycznia 2016 r. w ww. sytuacjach właściwość organu podatkowego będzie także ustalana zgodnie z zasadą ogólną wynikającą z Ordynacji podatkowej, tj. według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika. Pomimo zatem uchylenia ww. przepisów, w przypadku np. wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, generalnie właściwość urzędu nie ulegnie zmianie.

Nie ulegnie też zmianie organ podatkowy właściwy dla podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju. W takim przypadku właściwym organem podatkowym jest (i będzie) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście (art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT).

Niezmieniona pozostanie także właściwość organu podatkowego dla podatników zagranicznych świadczących usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub elektroniczne, dla których państwem członkowskim konsumpcji jest Rzeczpospolita Polska (dotyczy usług rozliczanych w systemie MOSS). Dla takich podatników właściwym organem podatkowym pozostanie Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego (patrz: art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT).

Końcowo nadmieniamy, że zgodnie z przepisem przejściowym ustawy nowelizującej (art. 27 tej ustawy), postępowania podatkowe, kontrole podatkowe, czynności sprawdzające oraz inne sprawy podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług, rozpoczęte i niezakończone do 1 stycznia 2016 r., będą podlegały załatwieniu przez naczelników urzędów skarbowych właściwych w zakresie VAT na podstawie przepisów obowiązujących do końca 2015 r. Również zwroty podatku od towarów i usług niedokonane przed 1 stycznia 2016 r., pozostaną we właściwości naczelników urzędów skarbowych właściwych w zakresie VAT do końca 2015 r.

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Organy podatkowe i ich właściwość:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60