ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024

Jak zbierane są dowody w postępowaniu podatkowym?

Obowiązek zgromadzenia materiału dowodowego w postępowaniu podatkowym spoczywa na urzędzie skarbowym. Organ odwoławczy może we własnym zakresie jedynie uzupełnić ten materiał. Dowodem może być praktycznie wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem: księgi podatkowe, zeznania świadków, opinie biegłych itd.

Otwarty katalog

Podstawą wydania przez urząd skarbowy decyzji wymiarowej jest stan faktyczny ustalony na podstawie kompletnego materiału dowodowego.

Dowodem może być wszystko, co przyczyni się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem (patrz ramka: Dowody...). Wskazuje tak art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej. Weryfikacja rozliczeń podatnika opiera się przede wszystkim na posiadanych przez niego dokumentach: księgach podatkowych, ewidencjach, dowodach księgowych. Analiza danych księgowych może być przeprowadzona z wykorzystaniem plików JPK. Mowa nie tylko o plikach składanych bez wezwania: JPK_V7M, JPK_V7K oraz JPK_GV. Inne księgi lub dowody księgowe podatnik udostępnia w postaci JPK na żądanie urzędu skarbowego prowadzącego postępowanie podatkowe. Są to: księgi rachunkowe (JPK_KR), wyciągi bankowe (JPK_WB), magazyn (JPK_MAG), faktury (JPK_FA), faktury wystawiane w przypadku nabycia produktów rolnych od rolnika ryczałtowego (JPK_FA_RR), podatkowa księga przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR), ewidencja przychodów (JPK_EWP). Warunkiem realizacji żądania jest prowadzenie księgi podatkowej lub tworzenie dowodu księgowego przy użyciu programu komputerowego. Podatnicy są zwolnieni z obowiązku przekazania JPK_FA w zakresie obejmującym faktury ustrukturyzowane wystawione przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur.

Urzędnicy mogą posiłkować się relacjami świadków, zeznaniami strony oraz opiniami biegłych. Świadkiem może być w zasadzie każdy, kto posiada informacje istotne dla ustalenia stanu faktycznego sprawy i jest zdolny do komunikowania swoich spostrzeżeń. Prawo odmowy złożenia zeznań przysługuje najbliższym strony: jej małżonkowi, wstępnym, zstępnym, rodzeństwu, powinowatym pierwszego stopnia oraz osobom pozostającym ze stroną w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Prawo odmowy złożenia zeznań przysługuje także po ustaniu małżeństwa oraz stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Urzędowi skarbowemu wolno przesłuchać także stronę postępowania podatkowego. Może on to jednak zrobić tylko po wyrażeniu przez nią zgody. Celem powołania biegłego jest natomiast uzyskanie opinii w sprawie wymagającej specjalistycznej wiedzy, np. z zakresu procesów technologicznych. Jeżeli wydania opinii przez biegłego wymagają przepisy prawa podatkowego, jego powołanie następuje z urzędu (por. art. 19 ust. 4 ustawy o pdof - Dz. U. z 2024 r. poz. 226 ze zm.).

Dowody podatnika

Inicjatywa dowodowa nie jest zarezerwowana dla urzędu skarbowego.

Strona postępowania podatkowego ma prawo składać wnioski o przeprowadzenie dowodów, np. złożenie przez daną osobę zeznań w charakterze świadka. Nie każdy zgłoszony wniosek dowodowy musi być jednak uwzględniony. Wynika tak z art. 188 Ordynacji podatkowej. Przepis ten stanowi, że żądanie przeprowadzenia dowodu należy uwzględnić, jeżeli przedmiotem dowodu są okoliczności mające znaczenie dla sprawy, chyba że te okoliczności są stwierdzone wystarczająco innym dowodem. Urząd skarbowy ocenia więc, czy okoliczność przedstawiona we wniosku dowodowym ma znaczenie dla rozstrzygnięcia, czy przeprowadzenie dowodu jest możliwe, czy przyczyni się to do wyjaśnienia sprawy itp.

Odmowa przeprowadzenia dowodu zgłoszonego przez podatnika następuje w formie postanowienia. Nie przysługuje na nie samoistny środek zaskarżenia, tj. ani zażalenie w postępowaniu podatkowym, ani skarga do sądu administracyjnego. Podatnik może odnieść się do tego postanowienia w ramach odwołania od wydanej w sprawie decyzji. Taki tryb kwestionowania postanowień, na które nie przysługuje zażalenie, przewiduje art. 237 Ordynacji podatkowej. Rozwiązanie to służy koncentracji postępowania podatkowego, tak by nie było ono nadmiernie przedłużane poprzez zaskarżanie wszelkich postanowień wydawanych w toku postępowania, a których prawidłowość można bez uszczerbku dla praw strony skontrolować wraz z wydaną w sprawie decyzją.

Braki dowodowe

Ciężar zebrania materiału dowodowego spoczywa zasadniczo na urzędzie skarbowym jako organie pierwszej instancji.

Dyrektor izby administracji skarbowej, czyli organ odwoławczy, może we własnym zakresie - z urzędu lub na żądanie strony - przeprowadzić dodatkowe postępowanie wyjaśniające tylko w celu uzupełnienia zgromadzonych dowodów i materiałów. Nie wolno mu zastąpić organu pierwszej instancji w zebraniu materiału dowodowego i dokonaniu wymiaru zobowiązania podatkowego.

Konsekwencją uznania przez dyrektora izby administracji skarbowej, że rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości lub w znacznej części, jest uchylenie zakwestionowanej decyzji urzędu skarbowego i zwrócenie mu sprawy do ponownego rozpatrzenia. Przekazując sprawę, wskazuje okoliczności faktyczne, które należy wyjaśnić. Urząd skarbowy jest związany zaleceniami co do obowiązku zbadania tych okoliczności. Sam jednak decyduje o sposobie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz ocenia zgromadzony materiał dowodowy. Przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania nie zamyka podatnikowi drogi do dowodzenia swoich racji w "ponownym" postępowaniu podatkowym. Podatnik ma prawo - niezależnie od zaleceń organu odwoławczego skierowanych do urzędu skarbowego - wykazywać inicjatywę dowodową, podnosić dodatkowe argumenty i zarzuty, przedstawiać swoje stanowisko. Od decyzji wydanej przez urząd skarbowy po ponownym rozpoznaniu sprawy przysługuje odwołanie.

Dowody w postępowaniu podatkowym:

- księgi podatkowe, ewidencje, dowody księgowe,
- deklaracje i zeznania podatkowe złożone przez stronę,
- informacje podatkowe,
- informacje bankowe dotyczące strony,
- dokumenty urzędowe sporządzone w formie określonej przepisami prawa przez powołane do tego organy władzy publicznej,
- zeznania świadków,
- opinie biegłych,
- materiały i informacje zebrane w wyniku oględzin,
- dokumenty zgromadzone w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub celno-skarbowej, a także działalności analitycznej KAS,
- materiały zgromadzone w toku postępowania karnego albo postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe.

Świadkami w sprawie podatkowej nie mogą być:

- osoby niezdolne do postrzegania lub komunikowania swych spostrzeżeń,
- osoby zobowiązane do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych na okoliczności objęte tajemnicą, jeżeli nie zostały zwolnione z obowiązku zachowania tej tajemnicy,
- duchowni prawnie uznanych wyznań - co do faktów objętych tajemnicą spowiedzi.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.)

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Postępowanie podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.