ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017

Postępowanie podatkowe w sprawie układu ratalnego

Złożyłem wniosek o rozłożenie na raty zapłaty zaległego podatku dochodowego wykazanego w PIT-37 za 2016 r. Ile czasu urząd skarbowy ma na wydanie decyzji?

Urząd skarbowy może, na wniosek podatnika, rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę. Taka ulga stosowana jest w wyjątkowych sytuacjach. Za jej przyznaniem musi przemawiać ważny interes podatnika lub interes publiczny.

Podatnik, składając wniosek o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej, inicjuje postępowanie podatkowe mające na celu ustalenie, czy istnieją przesłanki udzielenia ulgi, czy nie. Urzędnicy analizują uzasadnienie zawarte we wniosku i oceniają przedstawione dowody. W razie wątpliwości mogą wezwać podatnika do uzupełnienia podania, złożenia wyjaśnień czy dostarczenia dodatkowych dokumentów.

Urząd skarbowy ma zasadniczo miesiąc na rozpatrzenie wniosku o przyznanie ulgi w spłacie zaległości podatkowej. W przypadkach szczególnie skomplikowanych postępowanie podatkowe może trwać do 2 miesięcy. Wynika to z art. 139 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się: czasu zawieszenia postępowania, terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego do dokonania określonych czynności oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy podatnika lub z przyczyn niezależnych od organu podatkowego. Urząd skarbowy ma obowiązek powiadomić podatnika o każdym przypadku zwłoki, chociażby nie był za nią odpowiedzialny. Musi podać przyczyny opóźnienia i wskazać nowy termin załatwienia sprawy. Upływ terminu - także przedłużonego - nie pozbawia organu podatkowego kompetencji do załatwienia sprawy. Nie wpływa również na ważność czynności podjętych przed, jak i po tym terminie (por. wyrok NSA z dnia 3 listopada 2016 r., sygn. akt II FSK 2966/14).

Na niezałatwienie sprawy przez urząd skarbowy w terminie (właściwym lub wyznaczonym w przypadku zwłoki) podatnik może wnieść ponaglenie do dyrektora izby administracji skarbowej. Jeżeli dyrektor izby administracji skarbowej uzna je za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn opóźnienia i ustalenie osób za to odpowiedzialnych. W razie potrzeby podejmuje również środki zapobiegające nieprzestrzeganiu terminów w przyszłości. Stwierdza ponadto, czy niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Po wyczerpaniu trybu ponagleniowego można złożyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego skargę na bezczynność organu podatkowego lub przewlekłe prowadzenie postępowania. Można to zrobić w każdym czasie po wniesieniu ponaglenia do właściwego organu. Przewiduje to art. 53 § 2b Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.).

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Postępowanie podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60