ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
Do 31 marca br. część płatników przekazuje do ZUS zgłoszenia o pracy "szczególnej" - ZUS ZSWA za 2019 r. Oświadczenie dla ubiegających się o świadczenie chorobowe za okres kwarantanny po przekroczeniu granicy dostępne jest w serwisie www.druki.gofin.pl »Uproszczony wniosek o ulgi w opłacaniu składek ZUS dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl »Rozwiązania MF w pakiecie działań tarczy antykryzysowej (więcej)
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 55 (1305) z dnia 11.07.2016

Zasady zgłaszania pełnomocników w sprawach podatkowych po zmianach

Podatnika może w kontaktach z administracją podatkową reprezentować pełnomocnik. Rozwiązaniem o dużym znaczeniu praktycznym jest możliwość udzielenia pełnomocnictwa ogólnego, na podstawie którego pełnomocnikowi wolno działać w imieniu swojego mocodawcy we wszystkich sprawach podatkowych, bez konieczności przedkładania upoważnienia do akt każdej z nich. Taka opcja istnieje od 1 lipca 2016 r. Podatnicy mogą poza tym udzielać pełnomocnictw szczególnych, do doręczeń oraz do podpisywania deklaracji.

Zastępca podatnika

Podatnik ma prawo powierzyć prowadzenie spraw podatkowych pełnomocnikowi. Zastępstwo jest wykluczone tylko w przypadku czynności, które ze względu na swoją istotę wymagają osobistego udziału podatnika, np. złożenia zeznań w charakterze strony.

Wymogi, jakie musi spełniać pełnomocnik, są bardzo liberalne. Pełnomocnikiem może być w zasadzie każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, czyli pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona. Udzielenie upoważnienia firmie, np. biuru rachunkowemu działającemu w formie spółki z o.o., nie wchodzi w rachubę. Sprawy podatkowe cechuje duży stopień zawiłości - wynikający przede wszystkim ze złożoności regulacji fiskalnych. Prowadzenie ich zleca się więc często profesjonalistom: adwokatom, radcom prawnym i doradcom podatkowym.

Osoba, która działa w imieniu podatnika, musi zasadniczo legitymować się odpowiednim pełnomocnictwem. Wyjątek wprowadzono w przypadku małżonków. Małżonek podatnika może incydentalnie działać bez oficjalnego upoważnienia. Przewiduje to art. 138b § 3 Ordynacji podatkowej. Urzędnicy mogą nie żądać pełnomocnictwa od małżonka podatnika, jeżeli występuje on w poszczególnych kwestiach mniejszej wagi wynikających w toku postępowania podatkowego (analogicznie kontroli podatkowej lub czynności sprawdzających), a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu jego upoważnienia do działania w imieniu podatnika.

Dane w rejestrze

Podatnicy mogą od 1 lipca 2016 r. udzielać pełnomocnictw ogólnych. To rozwiązanie o rewolucyjnym znaczeniu. Pełnomocnictwo ogólne uprawnia do działania we wszystkich sprawach należących do właściwości organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej - załatwianych w ramach dowolnej procedury podatkowej (z wyjątkiem podpisywania deklaracji).

Pełnomocnicy mogą zatem reprezentować swoich mocodawców we wszystkich kontaktach z administracją podatkową na podstawie raz złożonego upoważnienia (do czasu jego odwołania lub wypowiedzenia). Nie muszą za każdym razem przedkładać pełnomocnictwa.

Informacje dotyczące pełnomocnictwa ogólnego - ustanowienie, zmiana, odwołanie lub wypowiedzenie - trafiają do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO). Bazę tę prowadzi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu. Organy podatkowe i organy kontroli skarbowej mają do niej dostęp i mogą sprawdzać umocowanie danej osoby do reprezentowania podatnika. Ustanowienie, zmiana, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa ogólnego są skuteczne od dnia wpływu takiej informacji do CRPO. Adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy, który wypowiedział pełnomocnictwo, jest jednak zobligowany działać za byłego mocodawcę jeszcze przez dwa tygodnie od wypowiedzenia - chyba że mocodawca zwolni go z tego obowiązku.


Złożenie pełnomocnictwa ogólnego w sprawach podatkowych nie podlega opłacie skarbowej.


Pełnomocnictwo ogólne, a także zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu składa się w formie dokumentu elektronicznego. Formularzem papierowym można posłużyć tylko w trybie awaryjnym. Przedłożenie wersji papierowej jest dopuszczalne w przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających przekazanie zgłoszenia przez internet. Elektroniczne pełnomocnictwa ogólne i zawiadomienia o ich zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu, zgłasza się przez Portal Podatkowy. Organy podatkowe przekazują te dokumenty do CRPO za pośrednictwem dedykowanego systemu teleinformatycznego Ministra Finansów służącego do wzajemnej komunikacji między organami administracji podatkowej.

Szczególne umocowanie

Podatnicy mogą również udzielić pełnomocnictwa szczególnego. Takie upoważnienie uprawnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej należącej do właściwości organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej, np. do reprezentowania w trakcie określonego postępowania podatkowego czy do złożenia wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych.

Forma zgłoszenia pełnomocnictwa szczególnego jest dowolna. Może być ono udzielone na piśmie, w postaci dokumentu elektronicznego lub zgłoszone ustnie do protokołu. Pełnomocnictwo pisemne składa się do akt danej sprawy. Można przedłożyć oryginał lub notarialnie poświadczony odpis. Dopuszczalne jest, aby pełnomocnik okazał oryginał lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa, a urzędnicy sporządzili urzędową kopię i dołączyli ją do akt. Adwokaci, radcowie prawni oraz doradcy podatkowi sami mogą uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa. Organ podatkowy ma jednak prawo zażądać w takim przypadku urzędowego poświadczenia podpisu podatnika. Pełnomocnictwo szczególne sporządzone w formie elektronicznej należy przesłać przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu właściwego w sprawie, której ono dotyczy. Dokument musi być uwierzytelniony bezpiecznym e-podpisem weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo profilem zaufanym ePUAP.


Druki pełnomocnictw dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Ordynacja podatkowa.


Ustanowienie, zmiana, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa szczególnego wywiera skutek od dnia zawiadomienia o tym organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. Podobnie jak w przypadku pełnomocnictw ogólnych, adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy, który wypowiedział pełnomocnictwo, jest zobligowany działać za mocodawcę jeszcze przez dwa tygodnie od wypowiedzenia - chyba że zostanie zwolniony z tego obowiązku.

Specyficznym rodzajem pełnomocnictwa jest pełnomocnictwo do doręczeń. Obowiązek wyznaczenia w Polsce osoby uprawnionej do odbioru korespondencji istnieje w dwóch przypadkach. Po pierwsze, gdy strona postępowania podatkowego toczącego się w Polsce zmieni adres zamieszkania lub zwykłego pobytu na adres w państwie spoza UE. Po drugie, gdy dana osoba nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w państwie członkowskim UE, a składa w Polsce wniosek o podjęcie postępowania podatkowego lub doręczono jej tutaj postanowienie o jego wszczęciu. Jeżeli w tych przypadkach pełnomocnik do doręczeń nie zostanie ustanowiony, pisma będą wysyłane na dotychczasowy adres danej osoby w kraju i traktowane jako doręczone. Pełnomocnika do doręczeń nie musi wyznaczać osoba, którą w sprawie reprezentuje pełnomocnik ogólny lub szczególny, albo która odbiera korespondencję przez internet.

Podpis pełnomocnika

Pełnomocnictwo ogólne lub szczególne nie uprawnia do podpisywania deklaracji podatkowych.

Osoba, która w imieniu podatnika ma podpisywać deklaracje podatkowe przesyłane przez internet, musi legitymować się pełnomocnictwem sporządzonym na druku UPL-1. Upoważnienie do podpisywania deklaracji przekazywanych organom podatkowym w postaci papierowej udziela się na formularzu oznaczonym symbolem UPL-1P. Nie ma przeciwwskazań, aby tę samą osobę upoważnić do podpisywania deklaracji składanych zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Podatnik musi jednak wystawić jej oba pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji papierowych nie uprawnia do podpisywania e-deklaracji - i odwrotnie.

UPL-1 sporządzone w formie papierowej przedkłada się w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach ewidencji podatników i płatników (ustalanym zasadniczo według miejsca zamieszkania lub siedziby mocodawcy). Pełnomocnictwo to pozwala na kompleksową obsługę rozliczeń danej osoby lub podmiotu składanych przez internet. UPL-1 uprawnia, w okresie obowiązywania, do podpisywania wszystkich e-deklaracji wysyłanych do różnych organów podatkowych. Pełnomocnictwo musi jednak wpłynąć do właściwego urzędu skarbowego na kilka dni przed podpisaniem pierwszej e-deklaracji przez wyznaczoną osobę. UPL-1 stanowi podstawę wprowadzenia danych pełnomocnika do systemu e-Deklaracje. Dzięki temu jest on automatycznie rozpoznawany jako osoba uprawniona do podpisywania w cudzym imieniu dokumentów przesyłanych przez internet. Papierowy UPL-1P należy natomiast przekazać organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy.

Druki pełnomocnictw udzielanych w sprawach podatkowych
Rodzaj pełnomocnictwa Druk pełnomocnictwa Druk zawiadomienia
o zmianie/odwołaniu/
wypowiedzeniu
pełnomocnictwa
ogólne PPO-1 OPO-1
szczególne PPS-1 OPS-1
do doręczeń PPD-1 OPD-1
do podpisywania e-deklaracji UPL-1 OPL-1
do podpisywania deklaracji papierowych UPL-1P OPL-1P

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.)

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Postępowanie podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.