ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 16 (1473) z dnia 22.02.2018

Zasady zwrotu nadpłaty z PIT za 2017 r.

Nadpłatę wynikającą z rocznego rozliczenia podatku dochodowego urząd skarbowy zwraca przelewem na rachunek bankowy, przekazem pocztowym albo w formie wypłaty gotówki. Należna kwota powinna trafić do podatnika zasadniczo w ciągu 3 miesięcy od złożenia zeznania podatkowego. Nadpłata przekazana z opóźnieniem podlega oprocentowaniu w wysokości równej podstawowym odsetkom podatkowym.

Wiążący termin

Urząd skarbowy powinien zwrócić nadpłatę wynikającą z rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych zasadniczo w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia przez podatnika zeznania podatkowego. Stanowi tak art. 77 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej.

Termin otrzymania nadpłaty może wydłużyć się w związku z dokonaniem przed jej zwrotem, w trybie czynności sprawdzających, korekty rozliczenia. Poprawki może nanieść urząd skarbowy lub podatnik. Zakres urzędowej korekty jest jednak ograniczony. Urząd skarbowy może samodzielnie usunąć wyłącznie błędy rachunkowe, oczywiste pomyłki oraz nieprawidłowości wynikające ze sporządzenia zeznania podatkowego niezgodnie z wymogami formalnymi. Zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, straty lub nadpłaty w wyniku dokonanych przez niego poprawek lub uzupełnień nie może przy tym przekraczać 5.000 zł. Nadpłata wynikająca z rozliczenia poprawionego przez urząd skarbowy jest zwracana w ciągu 3 miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu na dokonaną korektę (termin ten wynosi 14 dni od dnia doręczenia podatnikowi uwierzytelnionej kopii skorygowanego zeznania podatkowego). Natomiast termin zwrotu nadpłaty po korekcie podatnika to 3 miesiące od jej złożenia.

Nadpłata przekazana z opóźnieniem podlega oprocentowaniu. Przysługuje ono w wysokości równej odsetkom za zwłokę pobieranym od zaległości podatkowych według stawki podstawowej (stawka ta wynosi obecnie 8%). Rekompensaty nie uzyska się w przypadku opóźnień w otrzymaniu niewielkich kwot. Oprocentowaniu nie podlegają nadpłaty nieprzekraczające 23,20 zł. Oprocentowanie należne w przypadku nieotrzymania pieniędzy w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego przysługuje od dnia złożenia rozliczenia, a w związku z nieterminowym przekazaniem nadpłaty po skorygowaniu zeznania podatkowego w ramach czynności sprawdzających - od dnia dokonania korekty. Nalicza się je do dnia zwrotu nadpłaty (ewentualnie do dnia zaliczenia jej na poczet zaległych lub bieżących zobowiązań podatkowych, albo złożenia wniosku o przeksięgowanie na przyszłe podatki).

Forma zwrotu

Nadpłata wynikająca z rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych zwracana jest przelewem, przekazem pocztowym lub wypłacana w kasie.

Osoby zobowiązane do posiadania rachunku bankowego (lub w SKOK) nadpłatę otrzymują w formie bezgotówkowej obligatoryjnie, a pozostałe - fakultatywnie. Przelewem może być zwrócona każda, nawet kilkuzłotowa, nadpłata. Nie obowiązują w tym zakresie żadne limity kwotowe (dotyczące zarówno minimalnej, jak i maksymalnej kwoty przelewu). Urząd skarbowy, aby dokonać zwrotu nadpłaty przelewem, musi dysponować numerem aktualnego konta podatnika. Podatnik podaje rachunek, którego jest posiadaczem lub współposiadaczem. Wykluczone jest wskazanie cudzego konta. Zgłoszenia rachunku bankowego (lub w SKOK) dokonuje się w trybie właściwym dla swojego statusu ewidencyjnego. Przedsiębiorcy podlegający wpisowi do CEIDG czynią to w ramach wniosku CEIDG-1, pozostałe osoby, których identyfikatorem podatkowym jest NIP, składają NIP-7, a wszyscy inni - ZAP-3.

Osobom, które nie mają rachunku bankowego (nie muszą go posiadać na potrzeby rozliczeń z administracją skarbową), nadpłata podatku jest zwracana przekazem pocztowym albo wypłacana w kasie urzędu skarbowego. Standardowo w przypadku niepodania numeru konta pieniądze otrzymuje się przekazem pocztowym. Podatnik nie musi składać wniosku o zastosowanie takiej formy zwrotu nadpłaty podatku. Należy jednak pamiętać, że nadpłata przesłana przekazem pocztowym pomniejszana jest o koszty jej zwrotu. Wypłaty pieniędzy w kasie dokonuje się natomiast na żądanie podatnika. Odpowiednią adnotację można zamieścić w zeznaniu podatkowym z wykazaną nadpłatą - w części przeznaczonej na podanie informacji uzupełniających. Wyjątek stanowi nadpłata nieprzekraczająca 23,20 zł. Jeżeli podatnik nie wskaże konta, na jakie ma być ona zwrócona, wypłata następuje w kasie. Nie stosuje się przekazu pocztowego.

Zwrot nadpłaty

Zdarza się, że już po otrzymaniu nadpłaty trzeba dokonać korekty rozliczenia, w wyniku czego konieczny jest zwrot całej lub części uzyskanej kwoty.

Nadpłatę podatku wykazaną w zeznaniu podatkowym nienależnie lub w zawyżonej wysokości, którą urząd skarbowy zwrócił podatnikowi, traktuje się jako zaległość podatkową. Stanowi o tym art. 52 § 2 Ordynacji podatkowej. Podatnik musi oddać niesłusznie otrzymaną kwotę: całą - jeżeli nadpłata była nienależna, albo różnicę między nadpłatą wynikającą z pierwotnego zeznania podatkowego a nadpłatą należną po korekcie rozliczenia - gdy nadpłata została zawyżona. Suma ta podlega zwrotowi bez względu na jej wysokość.


Kalkulator odsetkowy dostępny jest w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl.


Zwrot wiąże się z obciążeniami odsetkowymi. Odsetki za zwłokę nalicza się za okres: od dnia, w którym urząd skarbowy zwrócił nadpłatę wykazaną w zeznaniu podatkowym, do dnia wpłaty równowartości nienależnie otrzymanej kwoty (włącznie z tym dniem). Nie wpłaca się odsetek za zwłokę nieprzekraczających 8,70 zł.

Dzień zwrotu nadpłaty przez organ podatkowy
Forma zwrotu nadpłaty Dzień zwrotu nadpłaty
przelew na konto podatnika dzień obciążenia rachunku bankowego organu podatkowego na podstawie polecenia przelewu
przekaz pocztowy dzień nadania przekazu pocztowego
wypłata gotówki w kasie organu podatkowego dzień wypłaty nadpłaty w kasie lub postawienia jej do dyspozycji podatnika w kasie

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.)

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Zobowiązania podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60