ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 20 (1270) z dnia 10.03.2016

Ile trzeba czekać na zwrot nadpłaty z PIT za 2015 rok?

Urząd skarbowy ma 3 miesiące na zwrot nadpłaty wykazanej przez podatnika w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych - niezależnie od tego, czy zeznanie podatkowe zostanie przekazane w formie papierowej, czy elektronicznej. Stan realizacji wypłat można sprawdzić w internecie. Nadpłatę, która okaże się nienależna lub zawyżona, trzeba zwrócić wraz z odsetkami.

Termin zwrotu

Nadpłata wynikająca z rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych powinna być przez urząd skarbowy zwrócona - przelewem, przekazem pocztowym czy poprzez wypłatę gotówki w kasie - zasadniczo w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego. Wynika to z art. 77 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej.

Termin określony w miesiącach mija z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu. Gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było, termin kończy się w ostatnim dniu tego miesiąca. Termin przesuwa się jednak, jeżeli zgodnie z opisanymi zasadami upływa w sobotę, niedzielę lub święto będące dniem ustawowo wolnym od pracy. W takiej sytuacji za ostatni jego dzień uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych.

Wspomniany 3-miesięczny termin obowiązuje niezależnie od tego, w jakiej formie i w jaki sposób roczne rozliczenie zostało złożone: czy zaniesiono je do urzędu skarbowego, przesłano listem, przekazano on-line itd. W praktyce osoby, które przesłały zeznanie podatkowe przez internet, mogą liczyć na zwrot nadpłaty w krótszym czasie niż składający papierowe formularze (dotyczy to przede wszystkim podatników posiadających kartę Dużej Rodziny). Obsługa dokumentów przekazanych drogą elektroniczną jest mniej czasochłonna. Faktyczny czas otrzymania pieniędzy zależy jednak także od tego, ile zeznań złożono w danym okresie w urzędzie skarbowym i czy rozliczenie jest poprawne.

Wiele urzędów skarbowych umożliwia monitorowanie etapu realizacji wypłat poprzez aplikację "Stan realizacji zwrotów z zeznań rocznych". Informację o nadpłacie uzyskuje się po wpisaniu identyfikatora podatkowego (PESEL albo NIP) oraz kwoty przychodu za 2015 r. Niektóre urzędy skarbowe podają natomiast na swojej stronie internetowej, że aktualnie wypłacają kwoty wynikające z zeznań podatkowych złożonych do określonego dnia.

Pieniądze po korekcie

Należy brać pod uwagę, że urzędnicy mogą zweryfikować roczne rozliczenie podatku dochodowego w ramach czynności sprawdzających, zanim zwrócą nadpłatę. W tym trybie bada się zeznanie podatkowe pod kątem poprawności formalnej i rachunkowej. Urzędnicy ustalają, czy dokonano prawidłowych wyliczeń, dołączono załączniki, a w przypadku rozliczeń przekazanych w formie papierowej - czy są podpisane. Osoby korzystające z ulg podatkowych mogą być wezwane do dostarczenia dokumentów potwierdzających zasadność dokonanych odliczeń i wysokość poniesionych wydatków. Trzeba okazać oryginały dokumentów lub złożyć ich fotokopie.

Wykryte uchybienia mogą być od razu poprawione - przez urzędników lub podatnika. Urzędnicy mają prawo nanieść zmiany w rozliczeniu w ograniczonym zakresie. Mogą poprawić wyłącznie błędy rachunkowe, oczywiste pomyłki oraz nieprawidłowości wynikające ze sporządzenia zeznania podatkowego niezgodnie z wymogami formalnymi, gdy w wyniku tych modyfikacji zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, straty lub nadpłaty nie przekracza 5 tys. zł. Jeżeli nie mogą usunąć wspomnianych nieprawidłowości ze względu na ich charakter i zakres, zwracają się do podatnika o dokonanie odpowiednich zmian lub uzupełnień.

Nadpłata wynikająca z rozliczenia poprawionego przez urząd skarbowy jest zwracana w ciągu 3 miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu na dokonaną korektę (wynosi on 14 dni od dnia doręczenia podatnikowi uwierzytelnionej kopii skorygowanego zeznania podatkowego). Termin zwrotu nadpłaty po korekcie dokonanej przez podatnika to natomiast 3 miesiące od jej złożenia (odrębnie uregulowano terminy zwrotu nadpłaty w związku z wniesieniem wniosku o jej stwierdzenie).

Nadpłata do zwrotu

Nadpłatę podatku dochodowego, zwróconą przez urząd skarbowy, a która została wykazana w zeznaniu podatkowym nienależnie lub w zawyżonej wysokości, traktuje się jako zaległość podatkową. Stanowi tak art. 52 § 1 pkt 1 i § 2 Ordynacji podatkowej.

Podatnik musi oddać niesłusznie otrzymaną kwotę. Wiążą się z tym obciążenia odsetkowe. Odsetki za zwłokę nalicza się za okres od dnia, w którym urząd skarbowy zwrócił nadpłatę wynikającą z pierwotnego rozliczenia, do dnia wpłaty nienależnie otrzymanej kwoty (włącznie).

Odsetki za zwłokę ustala się według stawki podstawowej albo - jeżeli są spełnione ustawowe wymogi - według stawki obniżonej wynoszącej 50% stawki podstawowej. Obniżoną stawkę wolno zastosować w przypadku ujawnienia zaległości podatkowej po autokorekcie zeznania podatkowego za 2015 r. Podatnik musi złożyć zeznanie korygujące w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu ustawowego terminu złożenia rozliczenia (do 2 listopada 2016 r.), a cały dług podatkowy uregulować w ciągu 7 dni od dnia dokonania korekty. Taka preferencja jest wykluczona w przypadku dokonania korekty w wyniku czynności sprawdzających, a także po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej przez urząd skarbowy lub postępowania kontrolnego przez organ kontroli skarbowej, a gdy nie wysyła się zawiadomienia - po zakończeniu tych procedur.

Dzień zwrotu nadpłaty podatku
forma zwrotu dzień zwrotu
przelew na rachunek
podatnika
dzień obciążenia rachunku bankowego organu podatkowego na podstawie polecenia przelewu
przekaz pocztowy dzień nadania przekazu pocztowego

wypłata gotówki

dzień wypłacenia kwoty nadpłaty albo postawienia jej do dyspozycji podatnika w kasie organu podatkowego lub podmiotu zajmującego się obsługą kasową organu podatkowego

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.)

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Zobowiązania podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60