ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa, zobowiązania podatkowe, interpretacja podatkowa, KAS
lupa
A A A

Poradnik VAT nr 7 (415) z dnia 10.04.2016

Zmiana właściwości miejscowej urzędu skarbowego

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w dniu 4 stycznia 2016 r. zmieniła miejsce zamieszkania oraz adres prowadzenia działalności gospodarczej co spowodowało zmianę właściwości urzędu skarbowego. Do którego urzędu skarbowego powinna być złożona deklaracja VAT-7 za grudzień 2015 r.?

Właściwość miejscowa urzędu skarbowego determinuje, do którego urzędu podatnik zobowiązany jest składać deklaracje podatkowe oraz na rachunek jakiego urzędu powinien odprowadzać podatek.

Do końca 2015 r. kwestie związane z określaniem właściwości organów podatkowych dla podatku VAT regulowały przepisy ustawy o VAT, w szczególności art. 3 ust. 1 i 2 tej ustawy. Przypomnijmy, że zgodnie z tymi przepisami podatek VAT rozliczany był w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce wykonywania czynności opodatkowanych, a w przypadku gdy czynności te były wykonywane na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, właściwym był urząd ze względu na adres siedziby lub ze względu na adres zamieszkania podatnika.

W związku z tym, że ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649 ze zm.) uchylono art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, właściwość organów podatkowych ustalana jest, co do zasady, na zasadach ogólnych wskazanych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).

Zgodnie z art. 17 § 1 tej ustawy, jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2.

Zapis ten w praktyce oznacza, że od 1 stycznia 2016 r. urzędem właściwym dla celów składania deklaracji VAT jest:

  • dla osób fizycznych - urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania,
     
  • dla pozostałych podatników (przykładowo spółek prawa handlowego, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej) - urząd właściwy ze względu na adres siedziby firmy.

O ile z przepisów wynika wprost, że pierwszą deklaracją podatkową składaną do nowego urzędu jest deklaracja VAT-7 za styczeń 2016 r. lub VAT-7K za I kwartał 2016 r., to z uwagi na brak przepisów przejściowych pojawiły się wątpliwości gdzie należy złożyć deklarację VAT za ostatni okres rozliczeniowy 2015 r. (grudzień 2015 r. lub IV kwartał 2015 r.). Wątpliwości te wyjaśniło Ministerstwo Finansów w informacji w sprawie zmiany z dniem 1 stycznia 2016 r. właściwości organów podatkowych w zakresie VAT. Czytamy w niej, że zmianą od 1 stycznia 2016 r. objęci zostali tzw. krajowi podatnicy, którzy w stanie prawnym obowiązującym do końca 2015 r. rozliczali podatek VAT w urzędzie skarbowym innym niż urząd skarbowy właściwy ze względu na adres siedziby lub ze względu na miejsce zamieszkania.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów powołując się na art. 18a Ordynacji podatkowej poinformowało, że od 1 stycznia 2016 r. deklaracje, informacje podsumowujące oraz korekty tych dokumentów za okresy rozliczeniowe upływające przed tą datą, w tym za ostatni okres rozliczeniowy 2015 r., należało złożyć do urzędu skarbowego właściwego po zmianie (art. 18a § 1 Ordynacji podatkowej).

Ponieważ przepisy Ordynacji podatkowej nie stanowią inaczej, każdorazowo przy określaniu właściwości urzędu skarbowego w zakresie podatku VAT za grudzień 2015 r. (lub za IV kwartał 2015 r.) zastosowanie znajduje reguła wynikająca z obowiązującego od 1 stycznia 2016 r. przepisu art. 18a § 1, również w przypadku kiedy zmiana właściwości urzędu nie nastąpiła w związku ze zmianą przepisów, lecz ze zmianą miejsca zamieszkania.

Reasumując

Deklaracje dla podatku VAT za grudzień 2015 r. (IV kwartał 2015 r.), a także informacje podsumowujące za ten okres podatnik powinien złożyć do urzędu skarbowego właściwego dla niego od 1 stycznia 2016 r., czyli do "nowego" urzędu.

www.OrdynacjaPodatkowa.pl - Organy podatkowe i ich właściwość:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60